Justitiekanslern beslutar om skadestånd i fallet Sinthu Selvarajah

Sinthu Selvarajah. Foto: Privat

I slutet av 2014 dog 28-årige Sinthu Selvarajah i samband med ett polisingripande på en psykiatrisk avdelning i Västerås. Civil Rights Defenders har agerat ombud för Sinthus familj i ett flertal år. Fallet har prövats och lagts ner i flera omgångar men nu får äntligen familjen upprättelse. Justitiekanslern (JK), har beslutat att anhöriga till Sinthu Selvarajah ska få skadestånd från staten.

JK har i sin bedömning riktat kritik mot Åklagarmyndigheten för att ha underlåtit att skyndsamt vidta alla relevanta utredningsåtgärder efter det att Sinthu Selvarajah hade avlidit. Vidare riktar även JK kritik mot Polismyndigheten för att ha beslutat om att de ingripande poliserna fick hålla ett gemensamt avlastningssamtal före det att de avrapporterade händelsen, samt att avrapporteringen skedde genom upprättande av promemorior och för bristande saklighet under förhör med en av poliserna.  

– Civil Rights Defenders välkomnar beslutet. Bristerna i utredningen är allvarliga och försvårar avsevärt möjligheterna att få klarhet i vad som hände och om någon bör ställas till svars. Det är av största vikt att utredningar gällande polisers ingripande med dödlig utgång utreds på bästa tänkbara sätt för att allmänheten ska kunna känna förtroende för polis och åklagare, säger Annika Åkerberg, jurist på Civil Rights Defenders. 

JK skriver i sin bedömning: Sammantaget anser Justitiekanslern att bristerna är av ett sådant slag och av sådan omfattning att staten genom såväl Åklagarmyndigheten som Polismyndigheten har underlåtit att iaktta de positiva förpliktelser som i anslutning till dödsfallet funnits att tillse att Sinthu Selvarajahs död utreddes i behörig ordning. Det innebär att staten har gjort sig skyldig till en överträdelse av artikel 2 Europakonventionen. 

– Det är bra att de riktar kritik mot både polisen och åklagarmyndigheten men beslutet är en bekräftelse på att förundersökningen har gjorts dåligt. Vilket innebär att man inte kommer att få veta vad som faktiskt hände. Vilket man kanske hade om förundersökningen hade gjorts rätt, säger Sammi Rombach, syster till Sinthu Selvarajah.  

Bakgrund

Hösten 2020 lämnade Civil Rights Defenders en anmälan till JK med begäran om skadestånd för brister i utredningen av dödsfallet. Fallet har varit uppmärksammat i media bland annat av Ekot som har gjort en granskning i dokumentären ”Död i slutet rum”. Granskningen avslöjade flertal allvarliga missförhållanden.  

Civil Rights Defenders som har agerat ombud för Sinthus familj har påpekat allvarliga brister i utredningen och att statens agerande har stridit mot skyddet för mänskliga rättigheter och brutit mot artikel 2 i Europakonventionen – rätten till liv – samt orsakat familjen personskada för psykiskt lidande. 

Vill du veta mer? Här kan du läsa om Sinthu Selvarajahs fall 2015–2022: 

Taggar ,