Fallet Sinthu Selvarajah läggs ned

Sinthu Selvarajah.

I dag kom nyheten att åklagaren än en gång lägger ner utredningen av hur det gick till när den psykosdrabbade, 28-åriga Sinthu Selvarajah dog i samband med ett polisingripande vid den psykiatriska avdelningen på Västmanlands läns sjukhus i december 2014.

Trots att det finns en mängd oklarheter i fallet och den officiella dödsorsaken starkt ifrågasätts av rättsmedicinska experter vidhåller chefsåklagare Lena Lithner att dödsfallet var en olyckshändelse. Enligt det officiella beslutet kan det ”inte visas att andra medel än våld kunde ha varit tillräckliga för att genomföra tjänsteåtgärden eller att det våld som använts med hänsyn till samtliga omständigheter inte varit försvarligt”.

Tre burkar pepparspray användes mot Sinthu, vilket är långt mer än vad som är tillåtet enligt polisens riktlinjer. Polisen tryckte även upp en plastpåse mot hans mun, vilket i sig kan medföra andnöd. Enligt vittnesuppgifter hade en polis även sitt knä och kroppstyngd på hans rygg mellan skulderbladen när Sinthu låg på mage. Detta tillvägagångssätt, vilket även under korta stunder innebär akut livsfara, är förbjudet sedan det uppmärksammade Osmo Vallo-fallet på 90-talet.

Personal vid avdelningen vittnar även om att polisens våldsanvändning var helt oproportionerlig, inte minst eftersom Sinthu aldrig varit beväpnad och vid tillfället för polisingripandet var lugn. Våld får endast användas som en sista utväg och i den mån det är absolut nödvändigt. Inget tyder på att polisen i den aktuella situationen övervägde andra handlingsalternativ som skulle ha inneburit en lägre grad av våldsanvändning.

Civil Rights Defenders välkomnade att utredningen öppnades igen efter att Ekot granskade fallet i november 2015 och visade att ett antal omständigheter och vittnesuppgifter som pekade på oegentligheter i polisens hantering ignorerats av åklagaren. Vi ställde oss dock kritisk till att samma åklagare fick ansvar för den nyöppnade utredningen och begärde tillsammans med Sinthus anhöriga att en ny åklagare skulle tillförordnas. Åklagarens opartiskhet kunde ifrågasättas och Sinthus anhöriga kände bristande förtroende för henne efter hanteringen av ärendet initialt. Vår begäran vann inte gehör och nu väljer alltså samma åklagare att lägga ner fallet ännu en gång, utan att mer utförligt än tidigare motivera sitt beslut.

Civil Rights Defenders har med stöd av Sinthus anhöriga för avsikt att driva fallet vidare.


Läs också: Civil Rights Defenders utkräver ansvar för dödligt polisvåld.

Taggar