Stadgar

1 § Ändamål

Civil Rights Defenders är en politiskt och religiöst obunden icke-statlig organisation. Organisationens ändamål är att försvara människors medborgerliga och politiska rättigheter i enlighet med det så kallade Helsingforsdokumentet från 1975, FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och andra internationella överenskommelser om de mänskliga rättigheterna samt att stärka människorättsförsvarare som arbetar lokalt eller regionalt. Organisationen är aktiv i Sverige och internationellt.

2 § Arbetsmetoder

Granskning och ansvarsutkrävande
Civil Rights Defenders granskar staten och andra makthavare samt utkräver ansvar när lagstiftningen eller dess tillämpning står i strid med de medborgerliga och politiska rättigheterna. Organisationen granskar lagar, lagförslag och myndighetsutövning samt driver rättsprocesser mot stater och andra makthavare som kränker människors rättigheter.

Opinion och påverkan
Civil Rights Defenders driver förändring och påverkar stater, makthavare och den allmänna opinionen genom att driva debatt och kampanjer samt belysa viktiga frågor i media, seminarier och rapporter.

Stöd och utbildning
Civil Rights Defenders samarbetar med och stärker människorättsförsvarare som arbetar lokalt och regionalt. Genom säkerhetsstöd, akutstöd, utbildning och annan kompetens-utveckling, finansiering och innovation bidrar organisationen till ökad förmåga och kapacitet att driva förändringsarbete. Civil Rights Defenders skapar också förutsättningar för lokala människorättsförsvarare att i trygghet mötas och utbyta erfarenheter för att stärka och inspirera varandra.

3 § Organisation

Civil Rights Defenders har säte i Stockholm. Årsmöte och extra årsmöte är organisationens högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar för att beslut som fattats vid årsmöte och extra årsmöte genomförs och ansvarar för organisationens ekonomi och verksamhet. Organisationen ska ha ett sekretariat med uppgift att verkställa styrelsens beslut och att i övrigt sköta den löpande verksamheten.

4 § Medlemskap

Medlem i Civil Rights Defenders kan den bli som stöder organisationens ändamål och de grundläggande värderingar som uttrycks i Helsingforsdokumentet och andra internationella överenskommelser om de mänskliga rättigheterna samt är beredd att verka för dessa. Styrelsen har rätt att pröva grunderna för ett medlemskap och vägra inträde respektive utesluta en medlem som inte uppfyller medlemskraven. Beslut om medlemskap kan överprövas av årsmötet.

5 § Finansiering

För att finansiera sin verksamhet kan Civil Rights Defenders, förutom medlemsavgifter, motta och förvalta penningmedel och värdepapper som anslås eller skänks till organisationen.

6 § Årsmöte

Årsmöte skall hållas senast 31 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer. Eventuella motioner skall vara organisationen tillhanda senast 15 januari. Kallelse till årsmöte skall av styrelsen utsändas till medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet. Till kallelsen skall följande handlingar bifogas eller hållas tillgängliga på organisationens hemsida:

  • styrelsens förslag till dagordning,
  • valberedningens nomineringar avseende stadgeenliga val,
  • i förekommande fall övriga nomineringar,
  • verksamhetsberättelse,
  • ekonomisk redovisning,
  • revisors berättelse, samt;
  • i förekommande fall motioner och styrelsens yttrande över dessa.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden alltid behandlas:

a)   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
b)   Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
c)   Val av två personer att justera årsmötets protokoll.
d)   Upprättande och fastställande av röstlängd.
e)   Föredragning och fastställande av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisorns berättelse.
f)   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
g)   Val av ordförande för organisationen (val vartannat år).
h)   Val av styrelseledamöter, varav fyra ledamöter ena året och övriga ledamöter andra året.
i)   Val av en auktoriserad revisor.
j)   Val av valberedning.
k)   Behandling av förslag från styrelsen och av i rätt tid inkomna motioner.
l)   Övriga ärenden.

Avskrift av justerat protokoll skall hållas tillgängligt på sekretariatet och publiceras på organisationens hemsida senast åtta veckor efter årsmötet.

7 § Extra årsmöte

Extra årsmöte utlyses av styrelsen när den anser det nödvändigt eller när minst hälften av organisationens medlemmar begär det. Vid sådant möte får endast de ärenden behandlas för vilka mötet utlysts. Kallelse till extra årsmöte skall av styrelsen utsändas till medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Styrelsens förslag till dagordning och övriga handlingar bifogas kallelsen. Justerat protokoll skall hållas tillgängligt på sekretariatet och publiceras på organisationens hemsida senast åtta veckor efter det extra årsmötet.

8 § Beslut vid årsmöte och extra årsmöte

Årsmöte och extra årsmöte är beslutsmässigt när kallelse skett enligt stadgarna. Varje medlem av Civil Rights Defenders har rätt att närvara vid årsmöte och extra årsmöte förutsatt att medlemmen anmält sig till mötet inom den tid som anges i kallelsen.

För yttrande- och rösträtt vid årsmötet fordras att medlemmen för innevarande eller föregående år erlagt av styrelsen fastställd medlemsavgift om sådan fastställts under denna period och att medlemskapet varat under minst sex månader. Styrelseledamöter har inte rösträtt i fråga om styrelseledamöternas ansvarsfrihet.

Frågor som gäller stadgeändring och upplösning av organisationen avgörs med 4/5 majoritet av två på varandra följande årsmöten. Övriga frågor avgörs med absolut majoritet, d v s mer än hälften av avgivna röster. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid personval avgör lotten.

9 § Styrelsen

Styrelsen består av ordförande samt ytterligare minst fyra och högst nio ordinarie ledamöter. Samtliga väljs av årsmötet för en tid av två år med val av ordförande samt hälften av ledamöterna ena året och övriga ledamöter andra året. Styrelsen sammanträder på tid och plats som den själv beslutar.

För styrelsebeslut fordras det att minst fyra ledamöter är ense. Vid lika röstetal gäller den mening som styrelsens ordförande eller, vid dennes frånvaro, mötesordförande biträder.

Styrelsen fördelar inom sig arbetsuppgifter efter behov. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera en eller flera personer utan rösträtt. Styrelsen bestämmer vilka som har rätt att teckna organisationens firma.

10 § Förvaltning och revision

Organisationens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Förvaltning och räkenskaper ska granskas av den auktoriserade revisor som utsetts av årsmötet.

11 § Stadgeändring och tolkning av stadgarna

Beslut om ändring av organisationens stadgar avgörs med 4/5 majoritet av två på varandra följande årsmöten. Förslag till ändring av organisationens stadgar skall, tillsammans med styrelsens yttrande över förslaget, bifogas kallelsen till årsmötet.

Styrelsen har rätt att besluta om ändringar som enbart är språkliga eller redaktionella. Sådana beslut skall alltid redovisas vid påföljande årsmöte.

Årsmötets tolkning av organisationens stadgar är gällande och kan inte överprövas av domstol.

12 § Avveckling och upplösning av Civil Rights Defenders

Beslut om upplösning av organisationen avgörs med 4/5 majoritet av två på varandra följande årsmöten. Förslag till upplösning av organisationen skall, tillsammans med styrelsens yttrande över förslaget, bifogas kallelsen till årsmötet.

I händelse av upplösning skall efter avvecklingen organisationens resterande tillgångar användas på sätt som är i överensstämmelse med organisationens ändamål och årsmötet bestämmer. Arkiv, protokoll och övriga handlingar skall bevaras.


Dessa stadgar trädde, efter justering av tidigare stadgar, i kraft den 17 juni 2020.