Ny lag ska ge det samiska folket ökat inflytande

Samisk flagga, domstolsklubba.

Bland andra FN och Europarådet har under många år riktat skarp kritik mot hur Sverige lever upp till de internationella dokument som reglerar urfolksrättigheter såsom rätt till land, vatten och inflytande i beslutsprocesser. Som ett resultat av denna kritik träder nu en ny lag i kraft som syftar till att öka samiska folkets inflytande över frågor som särskilt påverkar dem. 

Konsultationsordningen gäller från och med 1 mars och innebär att regeringen och statliga myndigheter har en skyldighet att konsultera samiska företrädare inför beslut som kan ha direkt inverkan på samernas språk, kultur, näringar eller ställning som urfolk. 

– Trots att det samiska folket redan 1977 erkändes som urfolk har Sverige fortfarande ett system som inte tillräckligt skyddar samers rättigheter, så vi välkomnar att Sverige vidtagit åtgärder för att förändra detta, säger Tilda Pontén, jurist på Civil Rights Defenders. 

Lagen säger inget om hur stort inflytande de samiska företrädarna kommer ha över det beslut som tas efter att konsultation genomförts. Däremot anges att ju större negativ påverkan ett beslut kan bedömas ha på samiska rättigheter, desto tyngre ska samernas intressen väga i förhållande till andra intressen i ärendet. 

– Det är positivt att konsultationsordningen kan bidra till att samiska intressen, rättigheter och kunskap tydliggörs för myndigheter. Dock saknar vi på Civil Rights Defenders lagbestämmelser kring hur samiska ståndpunkter ska vägas in vid det faktiska beslutet, säger Rebecka Forsgren, Junior Legal Adviser på Civil Rights Defenders. 

Civil Rights Defenders rekommendationer

Lagen om konsultation och övrig nationell rätt kring samråd eller inflytande behöver ytterligare stärkas. För att det samiska folket ska kunna tillgodogöra sig rättigheter i praktiken och få tillgång till rättvisa (access to justice) behöver regeringen, som är ytterst ansvarig för efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden, vidta vissa åtgärder. 

Klicka här för att läsa våra rekommendationer och hela vår kommentar till ny lag om konsultationsordning för det samiska folket. 


Tidigare yttranden:  

Andra källor:

Taggar , ,