Civil Rights Defenders är kritisk till bristande granskning av samiska rättighetsfrågor

Skogsavverkningar och andra markexploateringar på samiska traditionella marker kan ha stora konsekvenser för det samiska folkets möjlighet att behålla och utveckla sin kultur och rätt att bedriva renskötsel. Samhället har generellt mycket liten insyn i dessa ärenden, exempelvis då det inte finns en rätt till juridiskt ombud i de flesta fall samt att dialogen med berörda samer och exploateringarna utförs av privata bolag. Dessutom finns få mekanismer i det svenska systemet som möjliggör ansvarsutkrävande och upprättelse när fel begåtts av myndigheter och domstolar.

Civil Rights Defenders har under våren anmält Skogsstyrelsen till Justitiekanslern (JK) respektive Justitieombudsmannen (JO) på grund av Skogsstyrelsens handläggningsrutin som antagits i december 2020. Handläggningsrutinen, som tjänstepersoner ska följa när de får in enskilda anmälningar om skogsavverkningar, slår fast att den hänsyn som lagstiftningen föreskriver att skogsbruket ska ta till renskötseln inte ska gälla för hela Härjedalens vinterbetesmarker. Skogsstyrelsen baserar rutinen på en uppfattning av rättsläget som Civil Rights Defenders anser behöver granskas. Inför beslutet har Skogsstyrelsen inte heller genomfört en strukturerad dialog med samiska representanter i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov (5 § minoritetslagen).

Enligt Civil Rights Defenders demonstrerar ärendet flera människorättsproblem av strukturell karaktär som samer, särskilt renskötande, möter i förhållande till skogsbruket. Bristande inflytande, trots minoritetslagens föreskrifter, är ett exempel. Skogsstyrelsen är den enda myndigheten i dag som kan kontrollera att privata aktörer avverkar skog enligt lag, och har en central roll för att Sveriges folkrättsliga förpliktelser får genomslag i skogssektorn.

När en myndighet inför en rutin för sin rättstillämpning som konkret påverkar ett urfolks grundläggande rättigheter, och rutinen baseras på missförstånd om hur det svenska och internationella regelverket förpliktigar, är en granskning nödvändig enligt oss. Detta även om Skogsstyrelsens rutin kan komma att prövas i ett enskilt fall av skogsavverkning. Därför är det problematiskt att vi inte ser en närmare granskning av JK eller JO i detta läge. Civil Rights Defenders fortsätter bevaka utvecklingen i de fall som rutinen aktualiserar och verka för ett hållbart skogsbruk i linje med mänskliga rättigheter.

Här kan du läsa Svenska samernas riksförbunds krav till regeringen om att den förändrar sin styrning av det statligt ägda bolaget Sveaskog och dess skogsbruk på traditionella marker.

Här kan du läsa vår JK-anmälan.

Taggar ,