Civil Rights Defenders JK-anmäler staten för tillsyn av Skogsstyrelsens handläggningsrutin

I december 2020 fattade Skogsstyrelsen beslut om att införa en handläggningsrutin som innebär att hänsynsregeln för renskötseln på vinterbetesmarker inte ska tillämpas i hela Härjedalen. I dag lämnar Civil Rights Defenders, med stöd av berörda samebyar, in en anmälan till Justitiekanslern (JK) med en begäran om att JK utreder samt yttrar sig om lagenligheten av Skogsstyrelsens rutin.

Den nya rutinen innebär att skogsbrukets hänsyn till renskötseln, och Skogsstyrelsens tillsyn av att hänsyn sker, uteblir på viktiga vinterbetesmarker i Härjedalen. Detta riskerar att leda till större påverkan på samiska traditionella marker och därmed sämre möjligheter för det samiska folket att behålla och utveckla sin urfolkskultur. Skogsbruket, som bedrivs av enskilda markägare och skogsbolag, har historiskt och fortfarande i dag stora konsekvenser för samisk markanvändning, t ex renskötsel, jakt och fiske.

Svensk skogsvårdslagstiftning medför inte ett tillräckligt skydd för samers inflytande- och markrättigheter. Frågor om inflytande och kontroll av traditionella marker har stark koppling till folkrätten och de generella bristerna vad gäller skyddet för urfolksrättigheter i den svenska förvaltningen har varit föremål för bred kritik från Europarådet och FN-kommittéer. Skogsstyrelsen har ett ansvar att främja samisk kultur vari renskötsel utgör en central del, enligt regeringsformen och minoritetslagen. Att Skogsstyrelsen inte möjliggjort för reellt inflytande för berörda samer i enlighet med minoritetslagen gör beslutet att undanta hänsynsregeln i Härjedalen än mer problematiskt.

Civil Rights Defenders vill att JK utreder ärendet och riktar kritik mot Skogsstyrelsen. Vi vill att Skogsstyrelsen ändrar sin handläggningsrutin så att hänsynsregeln tillämpas vid skogsavverkningar, och att den tillämpas så långt det är möjligt i linje med internationella åtaganden om urfolks rättigheter. Det behövs ett förtydligat uppdrag och resurser för Skogsstyrelsen så att en större tillsyn av skogsbruket garanteras i praktiken. Vidare ser vi ett behov för en politik om långsiktigt hållbar skogsavverkning samt en stärkt lagstiftning som tydliggör de intresseavvägningar som ska ske vid beslut om exploatering på urfolks marker. Skogsbolagen har också ett viktigt ansvar att respektera grundläggande rättigheter för det samiska folket.

Anmälan stöds av samebyarna Handölsdalen, Mittådalen, Ruvhten Sijte och Tåssåsen.

Läs vår anmälan här.

Läs Sametingets uttalande om skogsbruket här.

Taggar , ,