Yttrande över ”Utkast till lagrådsremiss – En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket”

Kommentar

Civil Rights Defenders har yttrat sig över Utkast till lagrådsremiss – En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket.

Det samiska folkets rätt till inflytande i frågor som berör dem utgör en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna för urfolk och Sverige har mottagit massiv internationell kritik de senaste åren. Vi välkomnar därför att regeringen vidtagit lagstiftningsåtgärder i frågan.

Vissa förbättringar har gjorts sedan förra förslaget om konsultationsordning (Ds 2017:43) samtidigt som det i aktuellt förslag finns en rad brister i förhållande till Sveriges internationella åtaganden om fritt informerat förhandssamtycke (Free Prior and Informed Consent, FPIC). Allra främst för att det aktuella förslaget saknar bestämmelser som garanterar faktiskt inflytande för de samiska företrädare som ska konsulteras.

Sverige har vidare en folkrättslig skyldighet att garantera samiska företrädare resurser och kapacitet att ta del i konsultation på ett effektivt vis utan för stor maktobalans i förhållande till motparten. Rättigheter får vidare, enligt Europadomstolen, inte bli teoretiska eller illusoriska. Små resurser och bristande utkrävbarhet är redan i dag förhållanden som hindrar samiska företrädare att få tillgång till rättigheter och framföra sina perspektiv.

Civil Rights Defenders är kritisk till att det aktuella förslaget inte erbjuder lösningar på detta. Vi uppmanar regeringen att säkerställa det samiska folkets rätt till inflytande i svensk lagstiftning utan att äventyra folkrättsliga förpliktelser.

Remissyttrande


1. Sammanfattning

Civil Rights Defenders välkomnar att regeringen vidtagit åtgärder i en av de mest grundläggande urfolksrättsliga frågorna. Enligt vår mening uppfyller det aktuella förslaget inte Sveriges folkrättsliga skyldigheter där principen om fritt informerat förhandssamtycke ingår som rättslig standard för samers mänskliga rättigheter om inflytande. Detta främst då den föreslagna regleringen saknar bestämmelser som garanterar reellt och effektivt inflytande för samiska företrädare.

Civil Rights Defenders tillstyrker förslag om vilka samiska företrädare som har en rätt att konsulteras (7 §, avsnitt 4.4), förslag om kumulativa effekter (avsnitt 4.4), förslag om initiativrätt för samiska företrädare (6 §, avsnitt 4.6), förslag om dokumentationsskyldighet (13 §, avsnitt 5.7), samt förslag om uppföljning och utvärdering (avsnitt 10).

Civil Rights Defenders avstyrker förslag om undersökningstillstånd (avsnitt 4.4), delar i förslag om begränsningar i konsultationsskyldigheten (4-5 §§, avsnitt 4.5), förslag om andra än samiska företrädares närvaro vid konsultation (10 §, avsnitt 5.4), förslag om hur konsultation ska genomföras och avslutas (11 §, avsnitt 5.5), förslag om beslut strider mot samernas ståndpunkt (avsnitt 5.6), förslag om motiveringsskyldighet (avsnitt 5.7), förslag om överklagande och rättsverkan (avsnitt 6), samt förslag om att inte tillskjuta samiska företrädare ytterligare resurser (avsnitt 9.1.1 och 9.5).

Läs hela yttrandet

För att ladda ner hela yttrandet, klicka här.

Taggar ,