”Nästa steg? Del 2 förslag för en stärkt minoritetspolitik” (SOU 2017:88)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders välkomnar del 2 i översynen och analysen av lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) och angränsande frågor. Civil Rights Defenders är positiv till större delen av utredningens förslag för ytterligare åtaganden enligt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan), framför allt vad rör utbildningsväsendet (artikel 8) och svensk förvaltning och samhällsservice (artikel 10). Förslaget att ge Riksarkivet och Institutet för språk och folkminnen (ISOF) uppdrag att hantera samiskt immateriellt kulturarv avslås då förvaltningen av samiskt kulturarv ska, i likhet med Norges ordning och i linje med samiskt självbestämmande, uteslutande ligga hos Sametinget och andra samiska institutioner.

Den okunskap kring minoritetslagstiftningen som präglar rättstillämpningen visar ett tydligt behov av ansvarsutkrävande mekanismer som idag inte existerar i svensk förvaltning. Det krävs därför ett tydligare ansvarsutkrävande av kommuner och andra huvudaktör som har att tillförsäkra en effektiv tillgång till dessa rättigheter. Ett tydligt ansvarsutkrävande kan enligt Civil Rights Defenders mening endast uppnås genom att en myndighet får i uppdrag att utöva aktiv och systematisk tillsyn över minoritetslagens tillämpande aktörer. Civil Rights Defenders föreslår att tillsynsfrågan utreds tillsammans med frågan om inrättande av en ny nationell människorättsinstitution. Vid utformningen av nya organ är det dock centralt att samernas rätt till självbestämmande som folk tillgodoses.

Civil Rights Defenders delar utredarens slutsats att minoritetspolitiska överväganden inte i några sammanhang bör kopplas till urfolk. En konsekvens av att utredningar i frågor som rör det samiska folket görs inom ramen för minoritetspolitiken och inte urfolkspolitiken är att förslagen i regel inte förmår leva upp till Sveriges internationella åtaganden om urfolksrätt.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar ,