Yttrande över betänkandet ”Högre växel i minoritetspolitiken – stärkt samordning och uppföljning” (SOU 2020:27)

Sammanfattning

Vi välkomnar regeringens initiativ att stärka minoritetspolitiken genom en effektivare uppföljning. Men utredningen om uppföljningen av minoritetspolitiken har inte redogjort för vilka delar av urfolket samernas och de olika nationella minoriteternas kultur och identitet som samerna och de nationella minoriteterna anser är viktiga att behålla och utveckla. Inte heller gör utredningen någon analys av hur man på ett effektivt sätt ska följa upp att myndigheter uppfyller sina skyldigheter att främja urfolket samernas och de nationella minoriteternas möjligheter att bevara och utveckla sin kultur enligt 4 § minoritetslagen i sin verksamhet. Därmed riskerar sådan uppföljning att utebli.

En grundläggande brist i utredningen är att begreppet kultur behandlas lika för urfolket samer och alla nationella minoriteter. Eftersom samisk kultur är intimt sammankopplad med markanvändning måste det följas upp att myndigheter som fattar beslut om exploatering av traditionell samisk mark tillämpar 3, 4 och 5 §§ minoritetslagen innan de fattar sådana beslut. Det handlar bland annat om Skogsstyrelsen, länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, Bergsstaten, Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Uppföljningen bör även omfatta de myndigheter som återkommande fattar beslut som påverkar övriga nationella minoriteters rätt att behålla och utveckla sin kultur, såsom Polismyndigheten.

Vilka myndigheter det rör sig om bör stämmas av med Sametinget och andra företrädare för samer och med företrädare för de övriga nationella minoriteterna. Dessa myndigheter måste få ett uttryckligt och formellt utpekat ansvar för att följa upp tillämpning av grundskyddet för kultur i 3-5 §§ minoritetslagen inom sina myndigheter, och därefter rapportera utfallet till Sametinget och Uppföljningsmyndigheten som i sin tur får i uppdrag att rapportera till regeringen.

Vi anser vidare att det är av största vikt att minoritetspolitiken utformas och följs upp i enlighet med Sveriges urfolkspolitik och åtaganden om minoritets- och urfolksrättigheter (jfr NJA 2020 s 3).

Det finns också behov av en analys med tillhörande förslag kring hur samverkan mellan myndigheter vars verksamhet typiskt sett har stor betydelse för samers kultur på deras traditionella marker ska garanteras. Exempelvis skulle Sametinget kunna få i uppgift att ta fram ett verktyg för samverkan. Sametinget skulle också i sin roll som uppföljande myndighet för minoritetspolitiken kunna följa upp att myndigheterna beaktar de kumulativa effekterna på renskötseln och annan samisk markanvändning av de beslut de fattar.

Vi ställer oss positiva till att Sametinget får ett utökat ansvar för uppföljning. Däremot avstyrks förslaget att Isof får ansvar för uppföljningen av minoritetspolitiken. Om regeringen istället tillskapade en ny myndighet med ett tydligt uppdrag att följa upp såväl de nationella minoriteternas språkliga som kulturella rättigheter skulle vikten av att dessa rättigheter garanteras i praktiken markeras. Sametinget bör, för det samiska folkets räkning, ges motsvarande uppdrag, kompetens och resurser.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att ladda ner hela yttrandet.

Taggar ,