En gruva på Nasafjäll skulle få allvarliga konsekvenser för samers rättigheter

Násafjäll
Monument och minnesmärke vid Nasafjäll. Foto: Sara Ajnnak

Företaget Elkem Salten vill starta en gruva för att bryta kvarts på norska Nasafjäll, som ligger vid den svenska gränsen. Men en gruva skulle kränka rättigheterna för de samer som är bosatta i området och under en lång tid använt det för bland annat renskötsel. Nu lämnar Civil Rights Defenders in ett yttrande i fallet där vi uppmanar den norska och svenska staten att garantera urfolksrätten för de samer som berörs.

Vad innebär konflikten om Nasafjäll?

Elkem Salten, ett kinesiskägt företag, vill starta en gruva för att bryta kvarts på norska Nasafjäll, som ligger vid den svenska gränsen i höjd med Arjeplog. Området har under lång tid använts för bland annat renskötsel av svenska och norska samer. Samerna i båda länderna har motsatt sig gruvan eftersom renskötseln, försörjningsmöjligheterna och den samiska kulturen skulle påverkas negativt. Elkem har ansökt om att norska staten exproprierar – det vill säga tvångsinlöser – den samiska egendomsrätten på Nasafjäll för att Elkem ska kunna anlägga gruvan.

Läs mer om konflikten.

På vilket sätt körs samers rättigheter över av den norska och svenska staten?

Gruvplanerna på Nasafjäll är en mycket känslig fråga på grund av historiska övergrepp, som bland annat tvångsarbete, mot det samiska folket i samband med silverutvinning i området under 1600-talet. Berörda samer, deras kunskap och åsikter har inte fått tillräckligt inflytande i de beslutsprocesser som omgärdat gruvplanerna. Till exempel har man inte tillräckligt utrett konsekvenserna för renskötseln och samisk kultur innan man tagit viktiga beslut, som att anta en reguleringsplan (liknande detaljplan) för gruvan.

De främst berörda samebyarna i Sverige – Svaipa, Gran och Semisjaur-Njarg – har inte fått juridisk hjälp förrän under hösten 2017 trots att planeringen för gruvan officiellt påbörjades år 2002. Detta har gjort det mycket svårare att försvara sina rättigheter mot en resursstark motpart.

Vad gör Civil Rights Defenders för att påverka utgången?

Civil Rights Defenders juridiska avdelning har under samarbete med en samisk expertgrupp analyserat dokument, pratat med berörda samebyar och deras advokater och därefter skrivit ett yttrande till den norska regeringen. I yttrandet beskriver vi varför både processen hittills och en etablerad gruva på Nasafjäll skulle strida mot norsk lag och internationella förpliktelser om samers mänskliga rättigheter som urfolk och skada värdefulla naturmiljöer. Vi har också försökt påverka statliga aktörer i Sverige att hjälpa de svenska medborgare som drabbas och ta ställning mot miljöförstöring på svenskt territorium.

Läs mer här.  

Varför arbetar Civil Rights Defenders med fallet?

Den planerade gruvan på Nasafjäll är en stor fråga för den grupp av samiska experter som Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen samarbetat med de senaste åren. Att gruvnäringen i alltför stor utsträckning påverkar samers rättigheter negativt är tyvärr ett återkommande problem. Genom att arbeta med fallet om Nasafjäll vill vi belysa den strukturella problematik som samiska mänskliga rättigheter möter vid gruvor och andra markprojekt i norra Europa. Detta inte minst i Sverige där lagstiftningen generellt mycket bristfälligt skyddar samiska inflytande- och landrättigheter – vilket kritiserats hårt av FN.

Vad händer framåt?

Efter att slutyttranden lämnats in ska det norska Nærings- och fiskeridepartementet fatta beslut om expropriation (tvångsinlösen) ska ske av området. Sett till senare kontroversiella gruvbeslut finns anledning att tro att bolagets perspektiv kommer att väga tungt. Om expropriation sker har det norska systemet i praktiken godkänt att en kvartsgruva startas på Nasafjäll, även om det kvarstår några mindre processer.

Läs mer om fallet med Nussirgruvan som mött hård kritik.

Vad uppmanar vi den svenska respektive norska staten att göra?

Den norska staten bör avslå Elkems ansökan om expropriation eftersom en gruva enligt vår bedömning kränker det samiska folkets rättigheter. Vi uppmanar den svenska staten att skydda naturmiljön och svenska medborgares, och det samiska folkets, rättigheter genom att ta ställning mot en gruva. Båda staterna har skyldigheter att garantera det samiska folkets språk, kultur och näringar – även vid naturresursanvändning.

Läs Civil Rights Defenders yttrande

Klicka här för att ladda ner yttrandet om Nasafjäll.

Taggar , ,