Internationell urfolksrätt måste följas på Násafjäll

Násafjäll
Monument och minnesmärke vid Násafjäll.

Samer motsätter sig det kinesiska bolaget Elkems planer om kvartsgruva på samiska egendomsrättsliga marker på Násafjäll i Norge. Samebyarna Svaipa, Gran och Semisjaur Njarg, samt norska Saltfjell renbetesdistrikt menar att en gruva skulle leda till förödande konsekvenser för renskötseln och annan samisk kultur på båda sidor gränsen. Bolaget Elkem har nu lämnat in en ansökan för expropriation av samiska områden mot ersättning.

Civil Rights Defenders är bekymrad över att norska staten hanterar fortsatta planer om gruvetablering utan tillräcklig dialog och konkret samverkan med det samiska folket. Internationell rätt kräver jämlika förhandlingsvillkor mellan urfolk och stat/företag samt ärlig konsultation med berörda urfolksgrupper i syfte att erhålla deras samtycke till exploateringsprojekt. Vi ser att urfolk världen över tenderar att köras över av stater och bolag i jakt på naturresurser inom deras traditionella marker. Det samiska folkets erfarenheter utgör en del av detta globala mönster.

Berörda samebyar och renbetesdisktrikt bedriver just nu en namninsamling fram till mitten av augusti. “Vi vill ha ett folkligt engagemang mot att norska staten, utan att följa ILO 169 om urfolks rättigheter, upplåter marker som samer brukat sedan urminnes tider till förmån för en kortsiktig gruvindustri som sätter det ekologiska systemet ur balans” förklarar Sara Ajnnak, renskötare, artist och medlem i Svaipa sameby.

Civil Rights Defenders kommer att följa utvecklingen på Násafjäll. Vi uppmanar den svenska regeringen att ta upp frågan med den norska för att garantera mänskliga rättigheter för alla som berörs av den planerade gruvetableringen. Civil Rights Defenders påminner även om Elkems självständiga ansvar att respektera grundläggande urfolksrättigheter, i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Taggar ,