Rätten till en rättvis rättegång

Civil Rights Defenders bedriver påverkansarbete gentemot myndigheter, politiker och andra makthavare för att säkerställa att rätten till en rättvis rättegång respekteras. Vi utbildar samt driver juridiska fall när människors rättigheter har kränkts.

Läs våra senaste nyheter

Rätten till en rättvis rättegång och bevisning

Rätten till en rättvis rättegång är en mänsklig rättighet där hanteringen av bevis spelar en central roll. Vi är del av EU-projektet Defence Rights in Evidentiary Proceedings (DREP), som undersöker vilka metoder som finns i Europa för att inhämta, åberopa och ifrågasätta bevisning i brottmål som samlats in i strid med mänskliga rättigheter. Inom ramen för arbetet har projektdeltagare från fem EU-länder undersökt regelverket kring bevis i respektive land, däribland Sverige. Projektets slutsatser är relevanta för bevishanteringen i respektive land, men även för att se om en gemensam bevisstandard kan formuleras på EU-nivå samt för att underlätta bevisöverföring mellan EU-länderna vid gränsöverskridande brottslighet.

Läs mer här

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Du har rätt till skäliga anpassningar i rättsprocessens alla delar om det finns behov av det utifrån en funktionsnedsättning.

I Sverige brister metoderna för att tidigt kunna identifiera sådana omständigheter. Det gör att till exempel poliser och advokater saknar förutsättningar att bistå den enskilda individen.

Därför har vi tagit fram den digitala plattformen Processtöd. Plattformen riktar sig till advokater och tillhandahåller information om vilket stöd som finns att tillgå för att processuella rättigheter ska kunna tillgodoses i praktiken.

Till plattformen

Fair Trials

Civil Rights Defenders har ett nära samarbete med Fair Trials, en organisation som arbetar för allas rätt till en rättvis rättegång. Vi ingår även i Fair Trials Legal Experts Advisory Panel (LEAP), ett europeiskt nätverk bestående av experter inom straffrätt och mänskliga rättigheter från samtliga EU-länder. LEAP arbetar för att främja rätten till en rättvis rättegång i Europa.

Läs mer här

Brottsoffers rättigheter

Civil Rights Defenders har kartlagt lagar, riktlinjer och praxis gällande Sveriges implementering av brottsofferdirektiven 2004/80/EG och 2012/29/EU med fokus på intagnas rättigheter i samband med att de utsatts för brott i häkte eller på Migrationsverkets förvar. Syftet är att få bättre förståelse för hur frihetsberövade personer i praktiken får tillgång till och åtnjuter sina rättigheter som brottsoffer. Arbetet görs inom ramen för projektet Access to Justice for Victims of Violent Crime Suffered in Detention (VVCD).

Läs mer här