EU-projekt ska underlätta bevisöverföring mellan medlemsstater

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

EU har i allt högre grad arbetat för att underlätta gränsöverskridande bevisutbyte mellan medlemsstaterna. Som ett led i detta ingår Civil Rights Defenders i ett EU-finansierat projekt, vars syfte är att undersöka vilka metoder som finns i Europa för att inhämta, åberopa och ifrågasätta bevisning i rättsprocesser.

Detta projekt finansieras av Europeiska Unionens rättviseprogram (2014-2020).*

Projektet, Defence Rights in Evidentiary Proceedings (DREP), syftar till att stärka rätten till en rättvis rättegång – en mänsklig rättighet – där hanteringen av bevis spelar en central roll. Det går ut på att kartlägga hur systemen för bevishantering ser ut i fem medlemsstater för att inhämta kunskap om likheter, olikheter och utmaningar mellan länderna. Målet är att identifiera metoder som i förlängningen ska underlätta bevisöverföring mellan olika länder vid gränsöverskridande brottslighet.

– Vart du än bor i EU ska du ha möjlighet till en rättvis rättegång. Om någon begår ett brott i Tyskland, men offret befinner sig i Sverige, så behöver bevis föras över gränsen eftersom en rättegång endast äger rum i ett land. Då behövs en samsyn kring hur bevis kan användas för att garantera en opartisk, objektiv och rättvis rättegång oavsett i vilket EU-land brottet begåtts eller offret bor, säger Annika Åkerberg, jurist på Civil Rights Defenders.

Civil Rights Defenders har inom ramen för projektet undersökt hur ramverket ser ut i Sverige genom att studera rättspraxis, intervjua rättsväsendets parter och hålla i workshops. Arbetet kommer resultera i en rapport om det svenska regelverket som bidra till att höja kunskapen kring bevisfrågor och effektiva rättsmedel bland beslutsfattare och rättsväsendets parter.

Övriga länder som ingår i kartläggningen är Kroatien, Irland, Litauen och Polen. Projektets slutsatser kommer sammanställas i nationella rapporter för respektive land, samt en gemensam rapport för samtliga länder.

Projektet sker i samarbete med organisationen Fair Trials, som arbetar för alla ska ha tillgång till en rättvis rättegång.

* För innehållet i detta projekt ansvarar endast Civil Rights Defenders. Europeiska kommissionen är inte ansvarig för användning av den information det innehåller.

Taggar , ,