Inbjudan: Dialogmöte om frihetsberövade brottsoffer – Socialtjänstens och SiS ansvar och samverkan

Civil Rights Defenders bjuder tillsammans med SiS, Funktionsrätt Sverige, Attention, Autism Sverige och SHEDO in till ett samtal som fokuserar på barn och ungdomars utsatthet för våld, hot eller övergrepp under vårdtiden på SiS, och de brottsofferrättigheter som då aktualiseras. Under en heldagskonferens kommer vi samtala om socialtjänsten respektive SiS ansvar, samverkan samt hur rätten till stöd, information och skydd kan säkerställas. Vi hoppas få till ett kunskapsutbyte mellan verksamheterna och både kunna ringa in utmaningar och identifiera goda exempel på arbetssätt.

Målgrupp

Personal inom socialtjänsten och SiS som arbetar med placerade barn och unga. Även beslutsfattare och representanter från civilsamhället kommer att bjudas in.

Datum: 9 februari 2023

Tid: 09:00 – 17:00

Sista anmälningsdagen 31 januari 2023

Plats: The Park Södra, Magnus Ladulåsgatan 1 (digital medverkan ej möjlig)

Konferensen är kostnadsfri!

Bakgrund

Civil Rights Defenders driver det treåriga projektet Tvångsvårdad men inte utan rättigheter, finansierat av Allmänna Arvsfonden och i nära samarbete med NSPH, RSMH, Attention, Shedo och Autism Sverige, Funktionsrätt och Skyddsvärnet. Det övergripande syftet är att sprida kunskap om individers mänskliga rättigheter och att uppmärksamma människorättskränkningar inom ramen för svensk tvångsvård.

I projektet har vi kartlagt implementeringen av EU:s brottsofferdirektiv i svensk tvångsvård. Fokus har legat på frihetsberövades rättigheter i samband med att de utsatts för misstänkt brott under vårdtiden, i syfte att få en bättre förståelse för hur brottsofferrättigheterna tillhandahålls i praktiken.

Vi har bland annat tittat på möjligheterna att göra en polisanmälan, tillgången till brottsofferstöd- och information samt möjligheten till skydd. I vårt arbete har vi kartlagt lagar, föreskrifter, riktlinjer och praxis. Vi har också genomfört intervjuer med enskilda som uppger att de utsatts för olika typer av våld under vårdtiden samt med personal.

Rapporten och rekommendationerna (kap. 14) kan du ta del av här. Där hittar du även en sammanfattning av rapporten utifrån SiS och socialtjänstens ansvar.

Nu anordnar vi tillsammans med SiS, Funktionsrätt Sverige, Attention, Autism Sverige och SHEDO en heldagskonferens som fokuserar på vårdformen LVU på SiS-hem.

PRELIMINÄR AGENDA

 • Välkommen kl 09
 • Presentation av EU:s brottsofferdirektiv (Brottsofferjouren Sverige)
 • Presentation av slutsatserna i Civil Rights Defenders rapport Frihetsberövade brottsoffers rättigheter. En kartläggning av brottsofferdirektivens implementering i den svenska tvångsvården (CRD)
 • Vad har framkommit i intervjuerna med personal på SiS? (CRD)
 • Paus
 • Barnen det berör (Attention och Autism Sverige)
 • Pågående granskning av sexuella övergrepp på SiS (Barnrättsbyrån)
 • Lunch
 • Workshop: Socialtjänstens och SiS hantering av berättelser om barn som kan ha utsatts för brott under placeringstiden – utmaningar i praktiken och goda exempel
 • Paus
 • Avrapportering av workshop
 • IVOs tillsyn av SIS, Caroline Larsson Stålbert, Inspektör (IVO) 
 • Vad kan vi göra för att förebygga våld och hur agerar vi när det inträffar? (SiS) 
 • Paus
 • Panelsamtal (Funktionsrätt Sverige)
 • Avslutande ord

I samarbete med:

Taggar ,