Risk för kränkningar av utsatta EU-medborgares rättigheter

Foto: Föreningen HEM

I dag bjuder Civil Rights Defenders i ett öppet brev till regeringen in till dialog om utsatta EU-medborgares rättigheter i Sverige. Risk att kommuner och landsting bryter mot konventioner om mänskliga rättigheter om slutredovisningen som överlämnades till regeringen följs.

Civil Rights Defenders är djupt oroad över slutredovisningen ”Framtid sökes” om utsatta EU-medborgares situation i Sverige som överlämnades till regeringen den 1 februari 2016.

– Sverige riskerar att bryta mot antagna konventioner om mänskliga rättigheter och kränka en redan svårt utsatt grupp ytterligare om slutredovisningen får stå ensam som underlag för hur insatser för utsatta EU-medborgare ska utformas, skriver Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders, i ett öppet brev till regeringen i dag.

Sverige har förbundit sig att följa ett flertal internationella människorättskonventioner. Enligt folkrätten gäller rättigheterna i konventionerna alla människor som befinner sig i en stat, oavsett medborgarskap och legal status. Svensk lag ska tolkas enligt dessa konventioner. Civil Rights Defenders vill därför ha en fortsatt dialog med regeringen och snarast få svar från ansvariga ministrar på två frågor:

  • hur bindande konventioner för mänskliga rättigheter efterlevs när rådgivning utformas till kommuner och landsting om stödet till utsatta EU-medborgare?
  • hur det civila samhället, inklusive romska organisationer och människorättsorganisationer, får möjlighet att delta i och påverka utformningen av den nationella och lokala politiken för utsatta EU-medborgare?

Civil Rights Defenders har kontakt med ett flertal kommuner som vill arbeta med utsatta EU-medborgare utifrån ett rättighetsperspektiv och erbjuder kommuner och landsting råd och stöd i hur de kan arbeta för att gällande svensk nationell lagstiftning tolkas i enlighet med såväl mänskliga rättigheter som EU-rätten.

– Kommunpolitiker som i sitt arbete dagligen tar svåra beslut om utsatta människors livssituation behöver bättre vägledning än den som slutredovisningen ger, skriver Robert Hårdh i brevet.


Öppet brev:

Bästa Stefan Löfven, Åsa Regnér och Alice Bah Kuhnke,

Civil Rights Defenders välkomnar att regeringen tar frågan om utsatta EU-medborgares situation i Sverige på allvar. Samtidigt är vi oroade över delar av den nationella samordnarens slutredovisning som överlämnades till regeringen den 1/2 – 2016.

Det är anmärkningsvärt att slutredovisningen inte tar avstamp i ett människorättsperspektiv, trots att det är situationen för en av de allra mest utsatta grupperna i Sverige som behandlas. Vi är oroade över att kommuner, landsting och länsstyrelser nu kan komma att utforma insatser för denna utsatta grupp med stöd av en bristfällig tolkning av svensk lag och en direkt felaktig läsning av EU-rätten.

Sverige riskerar att bryta mot antagna konventioner om mänskliga rättigheter och kränka en redan svårt utsatt grupp ytterligare om slutredovisningen får stå ensam som underlag för hur insatser för utsatta EU-medborgare ska utformas.

I december lanserade Civil Rights Defenders en rapport om utsatta EU-medborgares rättigheter. Våra slutsatser skiljer sig markant från samordnarens slutredovisning på områden som exempelvis barns rätt till skolgång, socialtjänstens ansvar, avhysningar och rätten till hälso- och sjukvård. Rapportens slutsatser baseras på den inom folkrätten vedertagna principen att en stat har ansvar att värna rättigheterna för alla som befinner sig inom landet, oavsett medborgarskap och legal status. Vår rapport grundar sig även på principen att nationell rätt ska tolkas fördragskonformt.

Kommunpolitiker som i sitt arbete dagligen tar svåra beslut om utsatta människors livssituation behöver bättre vägledning än den som slutredovisningen ger. Civil Rights Defenders har kontakt med ett flertal kommuner som vill arbeta med utsatta EU-medborgare utifrån ett rättighetsperspektiv. Vi erbjuder kommuner och landsting råd och stöd i hur de kan arbeta för att gällande svensk nationell lagstiftning tolkas i enlighet med såväl mänskliga rättigheter som EU-rätten.

Civil Rights Defenders välkomnar en fortsatt dialog och ser gärna att en sådan tar avstamp i och besvarar centrala frågor som hur regeringen avser att säkerställa att:

  • bindande konventioner för mänskliga rättigheter efterlevs när rådgivning utformas till kommuner och landsting om stödet till utsatta EU-medborgare?
  • det civila samhället, inklusive romska organisationer och människorättsorganisationer, får möjlighet att delta i och påverka utformningen av den nationella och lokala politiken för utsatta EU-medborgare?

Vi ser fram emot regeringens återkoppling kring denna viktiga fråga.

Vänliga hälsningar

Robert Hårdh
Executive Director


Den 10 december 2015 släppte Civil Rights Defenders en rapport om utsatta EU-medborgares rättigheter i Sverige. Rapporten belyser statens ansvar och utgår från bindande internationella människorättsnormer, svensk rätt och EU-rätt. För mer information och för att läsa rapporten, klicka här.

Taggar ,