EU:s nya migrations- och asylpakt urholkar rätten till asyl 

Europeiska unionens flagga täckt med taggtråd

Igår röstades Europeiska unionens migrationspakt igenom i parlamentet efter flera års förhandlingar. Bland annat kommer länder kunna köpa sig fria från ansvaret att ta emot sin del av EU:s asylsökande. Civil Rights Defenders har granskat pakten. Vi ser att den undergräver rätten till asyl, att fler barn och vuxna kommer att sättas i förvar och att rättsosäkra asylprocesser kommer att öka. 

– Varje dag sker inhumana människorättskränkningar vid Europas gränser. EU:s nya migrationspakt kommer att förvärra denna situation och leda till kraftigt ökat lidande för migranter och asylsökande. Människor kommer att hindras från att söka och få skydd från krig och förföljelse, säger Martin Nyman, senior jurist på Civil Rights Defenders.   

En osolidarisk solidaritetsmekanism  

Förhandlingarna kring migrationspakten inleddes 2015 som en reaktion på att mer än en miljon asylsökande anlände till Europa på flykt från krig och förföljelse i framförallt Syrien, Afghanistan, Irak, Libyen och Eritrea. Ett av målen var att hitta ett sätt för EU:s medlemsländer att samarbeta för att ta emot asylsökande på ett rättvist sätt, i syfte att minska trycket på länder i södra Europa som tar emot majoriteten av migranterna.  

Men i stället sa EU-parlamentet idag ja till en solidaritetsmekanism där medlemsländer kan köpa sig fria från ansvaret att ta emot sin proportionerliga andel av EU:s asylsökande. Sverige motsatte sig inledningsvis denna mekanism, som bland annat Ungern tog initiativ till, men i mars i år meddelade den svenska migrationsministern att Sverige är öppna för att betala för att slippa ta emot asylsökande från andra EU-länder. 

– Svenska politiker från båda blocken var en gång starkt kritiska till mekanismen och vissa menade till och med att det var oetiskt att sätta en prislapp på människor. Men nu låter det annorlunda. I stället för att ta emot en proportionerlig del av asylsökande vill nu Sverige, liksom Ungern, köpa sig fria från det ansvaret, säger Martin Nyman.

Rättsosäkra asylprocesser  

Migrationspakten innehåller också nya regler för hur asylansökningar prövas i vissa situationer. Exempelvis kommer många av de asylsökande som kommer från ett land där färre än 20 procent beviljas asyl att hänvisas till ett påskyndat och rättsosäkert ”gränsförfarande”.  

– De nya asylreglerna tar inte tillräcklig hänsyn till att människor har individuella skäl för att fly sitt land. Asylsökande riskerar att utvisas till länder där de utsätts för misshandel, tortyr eller berövas livet, säger Martin Nyman.

Ökad användning av förvaräven för barn 

Medan gränsförfarandet processas har den asylsökande ingen rätt att resa in på EU:s territorium, vilket riskerar att leda till kraftigt ökad användning av förvar vid EU:s yttre gränser, även för ensamkommande barn och barnfamiljer. 

– Att systematiskt utöka användningen av förvar vid EU:s yttre gränser undergräver rätten till personlig frihet och säkerhet vilket är särskilt oroande när det gäller barn.

 Urholkning av rätten till asyl i krissituationer 

Därutöver kommer medlemsländer i EU ha möjlighet att ansöka om undantag från flera delar av EU:s asylreglering i en krissituation, som vid omfattande flyktingmottagande eller vid pandemier och naturkatastrofer. Definitionen om vad som utgör en kris är mycket vag. Medlemsländerna kan då få möjlighet att utöka antalet individer som får sin asylansökan prövad genom ett gränsförfarande och tiden för gränsförfarandet förlängs.

– Krisförordningen ger medlemsländerna utökade möjligheter att använda rättsosäkra asylprocesser vid gränserna. En sådan tillämpning ökar risken för att personer utvisas i strid med FN:s flyktingkonvention och Europakonventionen, säger Martin Nyman.

Ökad användning av känsliga personuppgifter 

Användning av biometriska data kommer att öka. Bland annat kommer fingeravtryck och ansiktsbilder av barn så unga som sex år att kunna lagras i upp till tio års tid.  

– Myndigheter kan komma att behöva använda tvångsmässiga åtgärder för att samla in uppgifterna, vilket innebär en risk för att både barn och vuxna kommer utsättas för våld i processen.

Sverige behöver inte gå samma väg 

Krig, klimatförändringar, förföljelse och bristande tillgång till mat, vatten och sjukvård får miljontals människor att fly sina hem varje år, och enligt UNHCR tas 75 procent av världens flyktingar idag emot i låg- eller medelinkomstländer. EU:s nya migrationspakt bidrar till att i ännu högre grad hålla asylsökande utanför EU:s gränser.  

– EU:s migrationspakt ställer mycket låga krav på vad ett medlemsland måste göra när det gäller att ta ansvar för asylsökande. Sverige behöver inte gå samma hårda väg. Vi kan säkerställa att asylförfaranden i Sverige är rättssäkra och vi kan argumentera mot avtal som betalar diktaturer för att hålla asylsökande utanför Europas gränser, säger Martin Nyman.  

Ett positivt tillägg i pakten är att en oberoende utvärderingsmekanism kommer att inrättas. 

– Sverige kan och bör bidra till inrättandet av en oberoende övervakningsmekanism för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter vid EU:s yttre gränser, säger Martin Nyman

Läs mer om vårt arbete  

Med juridiken som verktyg arbetar Civil Rights Defenders för en bättre rättssäkerhet för människor som är på flykt och för att deras grundläggande fri- och rättigheter ska respekteras i både Sverige och i Europa. Läs mer om vårt arbete och vårt nya projekt finansierat av Svenska Postkodlotteriet här.  

Vi granskar politiska förslag och beslut i Sverige som står i konflikt med våra demokratiska rättigheter. Migrationspolitik är ett av de områden vi följer. Läs våra analyser och granskningar här.

Taggar , ,