En rättighetsbaserad granskning av EU:s asyl- och migrationspakt

EU-flagga med taggtråd

Efter flera års förhandlingar har Europeiska unionens asyl- och migrationspakt nu klubbats. Den 14 maj 2024 fick pakten grönt ljus av ministerrådet. Civil Rights Defenders har granskat pakten ur ett rättighetsperspektiv.

Utgångspunkten för granskningen är de rättigheter som alla EU:s medlemsstater har åtagit sig att följa, bland annat EU-stadgan, den Europeiska konventionen till skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna och FN:s flyktingkonvention.

Vi ser en risk för att pakten kommer att leda till en ökad användning av förvar för både vuxna och barn, snabba asylprocesser som inskränker rätten till en individuell asylprövning samt rättsosäkra förfaranden som begränsar rätten till rättvis rättegång. EU:s asyl- och migrationspakt undergräver därmed rätten till asyl, men också flera andra mänskliga rättigheter. Pakten riskerar även att misslyckas med sitt syfte att skapa en obligatorisk och solidarisk migrationspolitik mellan EU:s medlemsstater.

I vår granskning har vi listat rekommendationer på vad Sverige kan göra för att skydda migranters rättigheter och stärka rättssäkerheten för människor som söker skydd från krig och förföljelse, nu när pakten ska implementeras.

Läs granskningen här

Migrationspakten blir verklighet – nu måste regeringen garantera rättssäkerheten

Texten är skriven av Civil Rights Defenders och Human Rights Watch.

Den 14 maj gav ministerrådet grönt ljus till EU:s asyl- och migrationspakt, en pakt som det svenska EU-ordförandeskapet betraktar som sin främsta bedrift. Men pakten innehåller regler som kommer att orsaka långtgående – och till största del negativa – konsekvenser för människor som söker skydd i EU. Hur illa konsekvenserna blir beror på hur länderna förverkligar pakten. Den svenska regeringen kan se till att asylprocesser här i Sverige är rättssäkra och inte leder till kränkningar av mänskliga rättigheter. 

År 2017 var svenska politiska partier till både höger och vänster överens om att ett kvotsystem var det bästa sättet att hantera asylsökande som kommer till EU. Samsynen grundade sig i att varje EU-land borde ta emot sin del av asylsökande så att inget land, särskilt länder vid EU:s yttre gräns som skulle utsättas för ett oproportionerligt högt tryck. När förslaget om att EU:s medlemsländer skulle ha möjlighet att betala för att inte ta emot asylsökande från andra EU-länder blev det starkt kritiserat. EU-parlamentariker för partier i den nuvarande regeringen menade att det var ”djupt oetiskt att sätta en prislapp” på asylsökande.   

Nu säger migrationsministern att Sverige planerar att utnyttja möjligheten att betala för att slippa ta emot asylsökande. Detta betyder att länder som Italien, Grekland, Spanien, Malta och Cypern fortsatt kommer att ta emot en oproportionerlig mängd asylsökande, vilket riskerar att göra att antalet asylsökande som kommer till EU framstår som omöjligt att hantera när en rättvis fördelning över hela EU egentligen är både hanterlig och genomförbar. 

Pakten kommer sannolikt inte att uppnå dess ursprungliga syfte att främja solidaritet mellan EU:s medlemsländer. Istället riskerar den som helhet att kränka mänskliga rättigheter. De nya EU-reglerna kommer att göra det betydligt svårare för människor att söka asyl, lättare för regeringar att snabbutreda och skynda på rättsosäkra beslut om asylsökningar och familjer kommer att sättas i förvar i veckor i sträck. EU-länder kommer att uppmuntras till att skicka människor till länder utanför EU, som Serbien eller Tunisien Det är länder som den asylsökande kanske enbart passerat på sin väg till Europa och där de riskerar att utsättas för misshandel, tortyr eller direkt skickas tillbaka till sitt hemland utan möjlighet att söka asyl. 

Redan innan pakten togs fram klargjorde Tidöpartierna att de vill anpassa Sveriges asyllagstiftning till EU:s miniminivå. Pakten har dock fastställt en ny, avsevärt lägre, standard som kommer riskerar att leda till kränkningar av mänskliga rättigheter och rättsosäkra asylförfaranden. Sverige kan och borde använda den handlingsfrihet som medlemsländerna har för att motverka kampen om vilket land som lyckas sätta den lägsta standarden. Trots pakten kan Sverige upprätthålla rättssäkerheten och respektera rätten att söka asyl i Sverige. 

För att skydda migranters rättigheter och stärka rättssäkerheten för människor som söker skydd från krig och förföljelse kan Sverige:

  • I alla delar av asylprocessen minimera användningen av förvar eller förvarsliknande situationer, särskilt för personer som lider av psykisk ohälsa, och avstå från alla former av förvar av barn. Detta kräver att Sverige inför robusta åtgärder under screeningsprocessen för att identifiera personer som inte bör sättas i förvar och utformar en effektiv övervakningsmekanism för att säkerställa att systemet fungerar. 
  • Garantera rättssäkerheten i alla asylförfaranden genom att undvika de rättsosäkra påskyndade gränsförfaranden som pakten öppnar upp för. Genom nationell lagstiftning kan Sverige säkerställa att asylsökande har rätt att stanna i landet medan deras överklagande hanteras. Detta är avgörande för att säkerställa en rättssäker asylprövning av en persons behov av skydd men också för att förhindra osäkra återvändanden innan en individs överklagande mot ett avslag har prövats. 
  • Avstå från att skicka någon till ett hemland där de kan utsättas för allvarliga brott och människorättskränkningar eller till ett så kallat tredjeland utanför EU där de på nytt riskerar att utvisas utan en rättssäker prövning av deras asylskäl. Sverige kan insistera på tydliga principer om vad som utgör ett säkert tredjeland för återvändande av asylsökande fastslagna i lag, landets förmåga att ge effektivt skydd åt asylsökande och på en persons meningsfulla anknytning till det landet. 
  • Säkerställa att så kallade säkra delar av ett annars osäkert land de facto är säkert och inte utvisa asylsökande som utsätts för förföljelse från hemlandets regering. Human Rights Watch granskning har visat att flyktingar som återvänt till exempelvis Damaskus och omgivande områden i Syrien – som ansetts vara fria från generellt våld – har fängslats godtyckligt, kidnappats, torterats och berövats livet. 

EU:s nya migrationspakt riskerar att orsaka enormt lidande om inte rationella och humana överväganden görs vid implementering av pakten. Historien har visat att hårda avskräckningsåtgärder inte fungerar i det långa loppet. Det gör bara flykten till säkerhet farligare och ökar risken för att personer som verkligen behöver skydd skickas tillbaka till farliga och livshotande situationer.

Det finns ett sätt att reglera migration som respekterar människors grundläggande rätt att söka asyl och erkänner deras värdighet och ambitioner. Sverige kan och bör säkerställa att de som kommer till Sveriges gränser åtnjuter de mänskliga rättigheter som varje människa har rätt till.

John Stauffer, chefsjurist, Civil Rights Defenders

Judith Sunderland, associate director, Europe and Central Asia division, Human Rights Watch  


Läs mer om vårt arbete  

Med juridiken som verktyg arbetar Civil Rights Defenders för en bättre rättssäkerhet för människor som är på flykt och för att deras grundläggande fri- och rättigheter ska respekteras i både Sverige och i Europa. Läs mer om vårt arbete och vårt nya projekt finansierat av Svenska Postkodlotteriet här.  

Vi granskar politiska förslag och beslut i Sverige som står i konflikt med våra demokratiska rättigheter. Migrationspolitik är ett av de områden vi följer. Läs våra analyser och granskningar här.

Taggar , ,