Civil Rights Defenders ger stöd i mål om samers talerätt

I ett fall som rör samers rätt att överklaga kommer kammarrätten i Sundsvall inom kort att bedöma om en grupp samer har rätt att överklaga ett beslut om gruvbrytning i området.

I första instans kom förvaltningsrätten i Luleå i maj i år till slutsatsen att dessa samer har ”fiskerätt i egenskap av samer” och att de därigenom ska anses så pass berörda av en planerad gruvbrytning att de har talerätt. Beslutet var banbrytande eftersom talerätt i frågor om gruvexploatering och annan naturresursutvinning annars främst brukar ges till mark- och fastighetsägare och medlemmar i berörda samebyar. Gruppen samer i detta fall är inte medlemmar i samebyn men lever och verkar i området sedan mycket lång tid tillbaka och har under generationer ägnat sig åt fiske i det vattenmagasin som gränsar till den planerade gruvbrytningen.

Bergstaten – den myndighet som beslutar om prospektering av gruvor – överklagade förvaltningsrättens dom i delen som gällde talerätt. Nu har Civil Rights Defenders gett stöd åt de berörda samerna och deras juridiska ombud för att i målet vid kammarrätten understryka att talerätt i frågor om mark och naturresurser är en central del av urfolksrätten.

Den kulturella kopplingen till traditionella mark- och vattenområden är den främsta gemensamma nämnaren för alla världens urfolk. En viktig del av urfolksrätten är rätten till effektivt deltagande och konsultation i frågor som berör urfolket. Denna rätt, som mer konkret kommit att utvecklas till principen om fritt och informerat förhandssamtycke binder Sverige eftersom den utgör internationell sedvanerätt. Därför måste svensk lag – i detta fall 22 § förvaltningslagen om talerätt – tolkas i enlighet med denna princip.

Rätt att överklaga beslut om gruvbrytning i traditionella samiska marker för de samer de berör är en central del av rätten till fritt och informerat förhandssamtycke. Det strider mot urfolksrätten att ge rätt att överklaga enbart till samer som ingår i samebyar men inte till andra berörda samer. I inlagan till kammarrätten, där Civil Rights Defenders bidragit med folkrättsexpertis, understryker vi att talerätt måste ges alla berörda medlemmar av Sveriges urfolk för att staten ska anses leva upp till sina åtaganden om mänskliga rättigheter.


Läs mer om vårt engagemang för samers rättigheter här:

Taggar ,