Kommentar till statens uttalanden under förhandlingarna i Girjasmålet

Just nu pågår en rättegång i Gällivare tingsrätt mellan Girjas sameby och staten. Staten representeras av Justitiekanslern, och den 2 juni, gjorde JK följande uttalande:

”Statens inställning är också att samebyns påstående om att samerna är ett ursprungsfolk saknar betydelse i målet. Sverige har inga internationella förpliktelser att erkänna särskilda rättigheter för samerna, vare sig dessa anses vara ett urfolk eller inte.” JK anförde därefter att ”samebyns talan måste uppfattas vara baserat på politiska argument”.

Civil Rights Defenders ställer sig mycket frågande och kritisk till JK:s uttalanden. Sverige är bundet av folkrättsliga normer som tillerkänner samer särskilda urfolksrättigheter. Sverige har en juridisk skyldighet att skydda och förverkliga urfolks rättigheter, bland annat genom den internationella konventionen för politiska och civila rättigheter och genom internationell sedvanerätt. Uttalandet kan tolkas som att svenska staten ifrågasätter samers urfolksstatus i det aktuella målet, trots att både svensk grundlag och tidigare uttalanden från regeringen gör tydligt att svenska staten betraktar samerna som ett urfolk.

Civil Rights Defenders anser att statens uttalanden är anmärkningsvärda och inte har någon juridisk grund. Uttalandet reser frågor om regeringens syn på samers urfolksstatus och tillerkända urfolksrättigheter.


Läs mer om rättegången hos Sameradion och SVT Sápmi

Läs mer om Civil Rights Defenders arbete med samernas rättigheter här och här.

Taggar ,