FN:s kommitté mot tortyr granskar Sverige – läs vår alternativrapport

FN-byggnaden i Genève
FN:s kontor i Genève.

Den 9 – 10 november förhörs Sverige av FN:s kommitté mot tortyr, som bevakar hur FN:s medlemsländer lever upp till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Inför förhöret har Civil Rights Defenders skickat en alternativrapport till FN, där vi pekar på en rad kränkningar av mänskliga rättigheter som Sverige behöver åtgärda.

Varför skickar Civil Rights Defenders en alternativrapport till FN?

Vi vill uppmärksamma kommittén på vilka människorättskränkningar som finns i Sverige inom de områden som omfattas av konventionen. Vi vill även lyfta fram faktorer som varit framgångsrika.

Vilka brister har Civil Rights Defenders identifierat?

Den kritik vi lyfter rör till exempel att Sverige fortfarande inte har en bortre tidsgräns för hur länge man kan vara häktad, att personer hålls kvar i tvångsvård trots att de är färdigbehandlade och att det i en rättsprocess är svårt att få tillgång till anpassad information om man till exempel har en funktionsnedsättning. Vi lyfter även att det saknas ett människorättsbaserat arbetssätt, vilket gör att det används mer tvång än nödvändigt inom tvångsvården. Till exempel används tvångsmedicinering och bältning oftare än vad som skulle behövas.

I rapporten belyser vi även flera rättssäkerhetsbrister i asylprocessen. Till exempel gällande osäkra medicinska åldersbedömningar och att asylprocesser ofta inte anpassas till behov för personer med psykosociala funktionsnedsättningar, såsom allvarlig PTSD. Vi belyser även brister i bedömningar av asylberättelsers tillförlitlighet och lyfter problem kring identifiering av tortyroffer och tortyrskadeutredningar. Sammantaget belyser rapporten allvarliga brister i asylsystemet, vilka leder till att människor får felaktiga asylbeslut och riskerar utvisas till länder där de riskerar tortyr eller annan illabehandling.

Hur går granskningen till?

Granskningen består av flera steg under en längre tidsperiod. Just nu pågår dialogmöten vid FN:s högkvarter i Genève där representanter för Sveriges regering berättar om hur Sverige lever upp till sina förpliktelser och svarar på frågor från kommittén. Efter dialogmötet återkommer kommittén med synpunkter på hur Sverige lever upp till konventionen och ger ett antal rekommendationer kring åtgärder som behöver vidtas.

I samband med detta har även civilsamhället möjlighet att presentera sina alternativrapporter och peka på de brister som finns. Civil Rights Defenders är på plats i Genève för att presentera vår rapport för kommittén och belysa de brister vi identifierat.

Vad vill Civil Rights Defenders att FN ska göra?

Vi vill att kommittén uppmärksammar de människorättskränkningar som sker i Sverige och ger rekommendationer för hur arbetet ska utvecklas. I vår rapport har vi gett förslag på ett antal rekommendationer som skulle bidra till att åtgärda problemen i Sverige.

Läs rapporten

Klicka här för att ladda ner vår alternativrapport.

Taggar , , ,