Civil Rights Defenders anmäler Sverige till FN-kommitté

Migrationsverket
Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

I dagarna har Civil Rights Defenders lämnat in ett klagomål mot Sverige till FN:s funktionsrättskommitté i ett fall där en ung man fått avslag på sin asylansökan. Ungdomen, som diagnostiserats med allvarligt posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), har genomgått en asylprocess med stora brister.

Asylprocessen har inte anpassats efter ungdomens förutsättningar och asylbedömningen har brustit eftersom Migrationsverket och migrationsdomstolen inte tagit tillräcklig hänsyn till PTSD:n som en riskfaktor vid ett återvändande till Afghanistan – ett land i väpnad konflikt.

PTSD:n, som även medfört att han utvecklat drag av autism, beskrivs som en livslång funktionsnedsättning med betydelse för hela livssituationen, enligt läkare.

Civil Rights Defenders menar att Sverige brutit mot flera artiklar i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och anmäler Sverige till FN:s funktionsrättskommitté.

– Vi vill att kommittén riktar kritik mot Sveriges rättsosäkra hantering av vår klients asylansökan och uppmanar regeringen att erkänna hans skyddsbehov, säger Tilda Pontén, jurist på Civil Rights Defenders.

Ungdomen, som idag är 20 år, kom till Sverige utan sina föräldrar när han var 15 år och kom snart därefter i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Under uppväxten utsattes han för flera allvarliga händelser, bland annat grovt sexuellt och psykiskt våld. Han har vid flera tillfällen försökt ta sitt liv och enligt läkare är det avgörande att han får tillgång till traumavård och fortsatt känslomässigt och praktiskt stöd från sitt familjehem i Sverige för att minimera risken för psykos eller ytterligare självmordsförsök.

Bristande hänsyn till funktionsrättskonventionen

Fallet belyser en generell problematik i asylsystemet där funktionsrättskonventionen inte får genomslag. Alltför lite anpassning görs till de individuella behov som kan finnas för personer med funktionsnedsättning för att de ska ges lika förutsättningar som andra asylsökande. Psykosociala funktionsnedsättningar, såsom PTSD, utreds sällan tillräckligt vilket bidrar till att asylutredningar inte anpassas. Även bedömningar av asylberättelsers tillförlitlighet och den personliga utsattheten i länder med väpnad konflikt är andra exempel där brister är vanliga.

– I praktiken innebär det att internationellt skydd blir mindre tillgängligt för personer med psykosociala funktionsnedsättningar i asylprocesser. Det är diskriminerande mot en redan sårbar grupp och kan strida mot rätten till asyl i det enskilda fallet, säger Tilda Pontén.

Civil Rights Defenders menar att Sverige, som är juridiskt bunden av funktionsrättskonventionens innehåll, måste garantera att asylsökande med funktionsnedsättning får tillgång till sina rättigheter. Migrationsverket behöver få ökade resurser för att handläggare och beslutsfattare ska ges nödvändig tid och kunskap för att möta asylsökande med funktionsnedsättning och hantera deras asylansökningar på ett rättssäkert sätt utifrån individuella förutsättningar.

Civil Rights Defenders klient har beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. När uppehållstillståndet går ut kommer han att utvisas till Afghanistan, eftersom han inte är arbetsför på grund av sin PTSD.

Fakta: Sveriges framtida migrationspolitik

Just nu utreds Sveriges framtida migrationspolitik av en parlamentariskt sammansatt kommitté. Kommittén ska bland annat analysera behovet av ytterligare åtgärder för att stärka rättssäkerheten i asylprocessen.

Civil Rights Defenders anser att de strukturella problem som asylsökande med funktionsnedsättning möter i asylprocessen utgör en allvarlig rättssäkerhetsbrist. Kommittén behöver därför analysera problemen närmare och återkomma med förslag till förbättringar.

Läs regeringens direktiv till utredningen här.

Taggar , ,