Låt den positiva utvecklingen från valet bana väg för fred

Händelserna som nu utspelar sig i Etiopien innebär både möjligheter och risker. Den 28 juni 2021 förklarade den federala regeringen en ensidig vapenvila i Tigray och drog tillbaka regeringsstyrkorna. Samma dag återvände de regionala styrkorna i Tigray till sin huvudstad, Mekele, och fortsatte att erövra andra städer. En vecka innan händelseutvecklingen i Tigray höll landet parlamentariska och regionala val i ett mycket anspänt politiskt läge.

Civil Rights Defenders bevakar kontinuerligt situationen och uppmanar alla parter att garantera skyddet av civila och säkerställa att det humanitära biståndet når fram.

Kriget i Tigray

Det åtta månader långa kriget i Tigray har lett till grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, varav vissa kränkningar skulle kunna klassas som krigsförbrytelser. Den humanitära krisen som utspelar sig i regionen kräver ett samordnat arbete för att situationen ska kunna vändas. Civilbefolkningen i regionen har varit i stort behov av skydd och nödhjälp för att kunna återställa den mest grundläggande servicen så att invånarna ska kunna få en känsla av ett normalt liv igen. Det kommer att krävas en enorm ansträngning och lång tid för att återställa regionen och reparera såren – de personliga, sociala och politiska.

Eldupphöret

Den federala regeringens ensidiga eldupphör i Tigray är ett lovvärt steg för att stoppa krigets framfart. Regeringen bör upprätthålla vapenvilan och därtill vidta ytterligare åtgärder för att stridigheterna fullständigt ska upphöra. De mest angelägna åtgärderna är att dra tillbaka den eritreanska armén och underlätta så att det humanitära biståndet når fram.

Det är nödvändigt att de federala regeringarna i Tigray-, Amhara- och Afarregionerna på ett fredligt sätt löser de oenigheter som finns kring de omtvistade områden som före kriget administrerades av Tigrayregionen.

Situationen i Tigray är fortsatt osäker. De politiska och territoriella konflikter som ledde fram till stridigheterna riskerar fortfarande att eskalera situationen. Därför bör eldupphör alltid välkomnas oavsett vilken sida som inleder den. Att undergräva sådana initiativ gör att det blir än svårare att uppnå fred.

Vi uppmanar alla stridande parter att, utan ytterligare dröjsmål, vidta nödvändiga åtgärder för att rådande eldupphör ska kunna upprätthållas, samt att de förbättrar tillgången till humanitärt bistånd. Det är endast under dessa förutsättningar som en fredlig lösning av konflikterna kan initieras, så att livet i Tigray kan återgå till det normala och ansvar utkrävas av de som begått förbrytelser under kriget.

Vi uppmanar alla parter att söka en fredlig lösning och förhindra ytterligare kränkningar av de mänskliga rättigheterna, massakrer och förstörelse av egendom. Vi uppmanar parterna att motstå ingivelsen att lösa den nuvarande krisen med mer våld.

Det sjätte parlaments- och regionvalet

Den första omgången av parlaments- och regionvalet hölls den 21 juni 2021. Etiopiens nationella valstyrelse (NEBE) hade tidigare beslutat att skjuta upp valet i 72 parlamentariska och 213 regionala valkretsar (av 507 respektive 646) till september, av logistik- och säkerhetsskäl. Detta inkluderar inte väljare i Tigray-regionen där ett separat val hölls i september 2020, i strid med det federala parlamentets beslut att skjuta upp valet.

Valet planerades först till maj 2020. Orsaken, covid19-pandemin, och det sätt valet sköts upp på, utlöste en konstitutionell debatt i landet. Det fanns röster som krävde politisk dialog och att det skulle finnas en förhandlad uppgörelse på plats, vilket skulle innebära att valet skulle skjutas upp tills ett sådant avtal är säkrat. Man befarade att valet skulle kunna ge upphov till utbredda sammandrabbningar.

Det pågående kriget och den humanitära katastrofen i Tigray-regionen påverkade den politiska atmosfären starkt negativt när väljarna gick till valurnorna. Säkerhetsbrott och konflikter i vissa områden, särskilt i västra Oromia- och Benishangul Gumuz-regionerna, väckte en utbredd rädsla hos befolkningen inför valdagen. Enligt medierapporter är säkerheten den viktigaste frågan för majoriteten av väljarna.

Valet och oppositionen

Det politiska utrymmet för oppositionspolitik har inte utökats så mycket som man hoppades på när reformerna startade 2018. Två av de mest framstående utmanarna till det regerande partiet i Oromia-regionen bojkottade valet med hänvisning till att det gjorts omfattande tillslag mot oppositionspartierna och att flera av deras medlemmar fängslats. Oppositionspartier i andra regioner rapporterar kontinuerligt om att de utsätts för politiskt motiverade hinder i verksamheten och hot mot säkerheten. Statliga och icke-statliga aktörer hotade och fängslade journalister. Flera journalister lämnade mediekåren av rädsla för att rapportera kring känsliga frågor.

Detta var det första valet under ledning av den nyinrättade valstyrelsen. Många observatörer berömde valstyrelsens (NEBE) trots deras inneboende institutionella begränsningar och de svåra förutsättningarna de verkar under. Det finns indikationer på ett förbättrat förtroende hos allmänhetens för valstyrelsens oberoende. Valstyrelsen uppmuntrade och engagerade oppositionen, men det förefaller ligga utanför styrelsens nuvarande mandat och kapacitet att till fullo tillgodose oppositionens behov och grundläggande rättigheter.

Det civila samhället har kunnat delta i mycket större utsträckning vid det här valet än tidigare. Koalitionen av etiopiska civilsamhällesorganisationer vid val (CECOE) utbildade 4000 observatörer varav 2000 fanns utlokaliserade som stationära valobservatörer. Det fanns även observatörer från Afrikanska unionen och andra regionala och internationella aktörer. Dessvärre avbröt Europeiska unionen sina planer på att skicka observatörer, på grund av oenigheter kring ”tekniska frågor”.

Officiella siffror kring valdeltagandet är ännu inte tillgängliga men observatörer har gjort gällande att det var klart högre än väntat. Vid flera vallokaler i regionerna har väljare har setts vänta i timmar för att få rösta. Det har funnits visa logistikproblem som försämrat förutsättningarna under valet. Valets första omgång avslutades dock utan betydande säkerhetsincidenter.

Lokala och internationella observatörer dokumenterade oegentligheter och rapporterade in möjliga förbättringar. Oppositionspartierna lämnade in hundratals klagomål rörande oegentligheter till valstyrelsen. Några av dem är redo att ta sina ärenden till domstol. Före valet vann ett oppositionsparti ett avgörande rättsfall mot valstyrelsen kring huruvida partiets medlemmar som inväntar rättegångar kan ställa upp i valet eller inte.

Utvecklingen framåt

Etiopien kan bygga vidare på den positiva utvecklingen vi ser i valet. Det är dock en lång väg kvar innan landet har lyckats etablera en demokratisk process som motsvarar allmänhetens förväntningar.

Den politiska utmaningen i landet är stor och kräver fler åtgärder och reformer att komma till bukt med, vid sidan av att endast hålla allmänna val.

Regeringen bör gå i bräschen för en inkluderande politisk dialog som syftar till att hitta en gemensam syn på riktningen för den politiska utvecklingen i landet.

Vi uppmanar regeringen och andra aktörer som deltar i nationella och lokala samtal att säkerställa att kvinnor, oberoende civila samhällsgrupper och minoriteter ges möjlighet till inflytande och meningsfullt deltagande i dialogerna.

Taggar ,