Rapport: kartläggning över utbildning och stöd till stödpersoner

Civil Rights Defenders har genomfört en kartläggning över utbildning, fortbildning och utbildningsmaterial för stödpersoner.

Kartläggningen visar att variationer förekommer när det gäller såväl krav på och innehåll i grundutbildning, fortbildning och stöd som ges stödpersoner. Kartläggningen visar även att de vanligaste formerna för vidareutbildning eller fortbildningsinsatser som framgår av underlaget från patientnämnderna är utbildningsdagar, föreläsningar och tillfällen för erfarenhetsutbyten. Det saknas generellt uppgifter från patientnämnderna över hur många stödpersoner som deltar i frivilliga fortbildningsinsatser.

Syftet med kartläggningen är att identifiera vilken utbildning och löpande stöd som erbjuds stödpersoner samt visa på likheter och olikheter i dessa. Vid sidan av denna kartläggning genomförs även fokusgrupper och djupintervjuer med såväl stödpersoner som intagna personer i tvångsvård. Underlaget kan därför sättas i relation till enskildas och samarbetsorganisationernas erfarenheter av det praktiska stöd intagna får av stödpersonerna.

Denna rapport ingår som en del i projektet Tvångsvårdad men inte utan rättigheter som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Arbetet bedrivs av Civil Rights Defenders tillsammans med ett flertal expertorganisationer, med huvudsakligt syfte att uppmärksamma människorättssituationen inom svensk tvångsvård och stärka enskildas rättigheter samt bidra till att intagna får bästa möjliga stöd.

Klicka här för att ladda ner rapporten.

Taggar , ,