Yttrande över ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” (SOU 2020:54)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders välkomnar att regeringen ser över utlänningslagen för en tydligare och mer förutsebar migrationslagstiftning. Civil Rights Defenders tillstyrker förslag att permanent uppehållstillstånd ska beviljas vid vidarebosättning av kvotflyktingar (6.5.2), förslag om medborgarskap för vissa statslösa utlänningar (12.4), samt förslag att initiera en utredning kring offentliga biträden i det förvaltningsrättsliga systemet (14.3.2).

Civil Rights Defenders avstyrker förslag om tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel (6.5.1), undantag från huvudregeln om tidsbegränsade uppehållstillstånd vid första beslutstillfället (6.5.2), längden på uppehållstillstånd vid flyktingskap (6.5.4) samt längden på uppehållstillstånd vid alternativt skyddsbehov (6.5.5). Civil Rights Defenders förordar permanenta uppehållstillstånd som huvudregel. Flykting- respektive alternativ skyddsklassning bör leda till uppehållstillstånd med samma tidslängd. Vidare avstyrks krav för permanent uppehållstillstånd i Sverige (7.4.1-2). Om krav för permanent uppehållstillstånd införs av lagstiftaren föreslår Civil Rights Defenders att en bortre tidsgräns måste införas för tillfälliga uppehållstillstånd, i kombination med en oförbehållen rätt till permanent uppehållstillstånd. Civil Rights Defenders avstyrker också förslag om uppehållstillstånd på grund av anknytning (8.3.1), tillståndstidens längd vid anknytning (8.3.2), samt att ett försörjningskrav ska gälla som villkor för uppehållstillstånd på grund av anknytning (9.4.1). Civil Rights Defenders föreslår, om en huvudregel om försörjningskrav införs, att tremånadersfristen utökas samt att undantag till försörjningskrav ska göras vid särskilda skäl (9.4.2). Civil Rights Defenders avstyrker vidare förslag om återgång till synnerligen ömmande omständigheter och förordar, i vart fall, en återgång till utlänningslagens bestämmelser om särskilt ömmande skäl för barn (10.4.1). Förslag om tillståndstidens längd för humanitära skäl (10.4.2) avstyrks.

Civil Rights Defenders föreslår att en utredning initieras som med bred ansats undersöker rättssäkerheten i asylprocessen samt föreslår åtgärder för att komma tillrätta med de utmaningar som finns (14.3.1). Vidare krävs åtgärder för att säkerställa en långsiktig humanitär lösning och upprättelse för den grupp av unga personer som kommit till Sverige utan sina vårdnadshavare för att söka asyl hösten 2015, främst från Afghanistan eller dess grannländer. Slutligen föreslås att de åtgärder införs som föreslås i SOU 2017:84 om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att ladda ner hela yttrandet.

Taggar ,