Yttrande över Förbättrad ordning och säkerhet vid förvar (SOU 2024:5)

Sammanfattning

Utredningen innehåller förslag på flertalet åtgärder som tillsammans innebär långtgående intrång i rätten till privat- och familjeliv. Sådana åtgärder behöver motiveras utifrån ett fastställt behov och uppfylla kravet på proportionalitet. Enligt Civil Rights Defenders ger inte utredningen tillräckligt stöd för behovet av de föreslagna åtgärderna. Utredningens motivering kring problem med narkotika och vapen har inte stöd i en genomgående statistik, utan bygger främst på uppgifter och incidentrapporter från Migrationsverket och enstaka yttranden från JO vilka tillsammans inte utgör en tillräcklig kartläggning över omfattningen av problematiken.

I synnerhet brister utredningen avseende omfattningen av problemet med vapen på förvar. Då utredningen brister i att motivera behovet, framstår de föreslagna åtgärderna inte som intrång som är förenliga med den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).

Civil Rights Defenders understryker vikten av att personalen som genomför åtgärderna ska ha rätt kvalifikationer och utbildning för att dels besluta om när en sådan åtgärd ska genomföras, dels sättet som en sådan åtgärd ska genomföras på, så att detta lever upp till behovs- och proportionalitetsprincipen. Detta är en viktig förutsättning för att garantera att åtgärderna som beslutas och genomförs inte ska innebära mer intrång i den personliga integriteten än nödvändigt. I mötet mellan personal och försvarstagna är det viktigt att bemötandet sker på rätt sätt, att det ska finnas ett säkerställt behov i det enskilda fallet och att åtgärder som innebär ett intrång i den personliga integriteten inte genomförs slentrianmässigt. Därtill kan framhållas vikten av att Migrationsverket, i enlighet med vad bland annat JO har uttalat, säkerställer att förvaren bedrivs på ett rättssäkert och likvärdigt sätt i förhållande till de förvarstagna.

Civil Rights Defenders yttrande tar inte upp alla delar av utredningen. De delar av utredningen som inte berörs i yttrandet har inte bedömts av Civil Rights Defenders, och det ska därför inte uppfattas som att Civil Rights Defenders vare sig tillstyrker eller avstyrker dessa.

Läs mer

Klicka här för att läsa hela remissvaret.

Taggar ,