Yttrande över en ny ordning för asylsökandes boende (SOU 2022:64)

Sammanfattning

Civil Rights defenders välkomnar utredningens ansats att se över boendesituationen för asylsökande och förbättra situationen på asylboenden. Civil Rights Defenders är dock kritiska till att utredningen fokuserar på repressiva förslag och påföljder och inte tillräckligt tar hänsyn till de konsekvenser åtgärderna kan medföra för den enskildes mänskliga rättigheter samt boende- och levnadssituation. Utredningen för också ett problematiskt skuldbeläggande narrativ där ansvaret för boendesituationen faller på den asylsökande och det saknas förslag på förebyggande åtgärder för att förbättra situationen på asylboenden.

Civil Rights Defenders är positiva till att barnrättsperspektivet lyfts men anser att utredningen är otillräcklig i sin människorättsanalys samt brister i sin hänsyn till flera internationella åtaganden som berörs av utredningens förslag. Civil Rights Defenders är därmed kritiska till ett flertal av utredningens slutsatser som brister i hänsyn till hur förslagen berörande asylboenden som huvudregel påverkar asylsökandes mänskliga rättigheter. Civil Rights Defenders avstyrker därför bland annat förslagen om att asylsökande som inte bor på asylboenden ska anses ha återkallat sin asylansökan om de inte anger sin bostadsadress, införandet av åtgärder vid misskötsamhet i form av nedsättning av dagsersättning och omplacering samt användandet av tvångsåtgärder likt polishandräckning vid omplacering.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar ,