Yttrande över Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud (SOU 2024:10)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders avstyrker utredningens förslag om att bestämmelsen om när avlägsnandebeslut upphör att gälla ska ändras så att preskriptionstiden för ett avlägsnandebeslut som inte har meddelats av allmän domstol börjar löpa när utlänningen lämnat landet i enlighet med beslutet om avlägsnande. Att minska möjligheterna för människor att legalisera sin vistelse i Sverige bedöms leda till att fler människor kommer leva i utsatthet – i det så kallade skuggsamhället – med allvarliga konsekvenser för deras liv, hälsa, trygghet och utbildning. Förslaget riskerar även att kränka Sveriges internationella åtaganden eftersom det begränsar individers rättighet till domstolsprövning samt riskerar att öka mängden avlägsnanden som sker i strid med principen om non-refoulement samt enskildas, i synnerhet barns, rätt till privat- och familjeliv.

Om förslagen i utredningen ändå ska införas, föreslår Civil Rights Defenders att ett antal åtgärder vidtas i syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen. Bland annat bör en möjlighet att överklaga beslut om verkställighetshinder införas och särskilda övergångsbestämmelser bör antas för att förhindra oskäliga konsekvenser för de som idag innehar ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut. Åtgärderna är nödvändiga för att säkerställa att regleringen är förenlig med Sveriges internationella åtaganden och inte orsakar oskäliga konsekvenser för enskilda.

Läs mer

Klicka här för att läsa hela remissvaret.

Taggar ,