Remissvar avseende kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd (SOU 2023:25)

Civil Rights Defenders tillsammans med undertecknande organisationer avstyrker förslaget om införande av kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd i sin helhet.

Vi som står bakom detta remissvar är ett flertal antidiskrimineringsbyråer från olika delar av Sverige. Vi skriver vårt svar med utgångspunkt i den verksamhet och det arbete som vi bedriver för mänskliga rättigheter och mot diskriminering varje dag.

Sverige har idag 18 lokala antidiskrimineringsverksamheter. Antidiskrimineringsbyråerna verkar för alla människors lika rättigheter och möjligheter oavsett etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet och/eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.

Sammanfattning

Utredningens förslag: I enlighet med utredningens direktiv föreslås i utredningen att det ska införas ett krav på kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas.

Utredningens uppdrag är att lämna förslag som innebär att det ska ställas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Syftet är att främja integrationen och ett inkluderande samhälle där individen stärks och ökar sina möjligheter att aktivt delta i samhället.

Med hänsyn till de problem i Sverige gällande segregation, exkludering och med allt fler människor som utsätts för diskriminering är det av avgörande vikt att lagstiftaren vidtar åtgärder för att främja inkludering i samhället som är baserade på kunskap och tydliga indikationer på att förslagen kommer att få en positiv effekt. Det är vidare avgörande att lagstiftaren avhåller sig från att anta lagförslag som i bästa fall enbart är symboliska och i värsta fall direkt kontraproduktiva.

Det framgår i utredningens redovisning av aktuell forskning på området att förslaget med stor sannolikhet kommer att leda till exkludering, diskriminering samt att det saknas empiri som talar för att språkkrav ökar motivationen eller förmågan att lära sig ett nytt språk. Frågan är varför ett lagförslag som enligt utredningen sannolikt inte får några positiva – eller i värsta fall direkt kontraproduktiva konsekvenser – ska genomföras?

Undertecknade avstyrker därför förslaget i sin helhet. Detta baseras på följande huvudargument:

  1. Det saknas empiriskt stöd för att kunskapskrav leder till ökad integration
  2. Det finns empiriskt stöd för att kunskapskrav leder till exkludering och diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna funtionsnedsättning, kön och ålder
  3. Det finns behov av att istället stärka existerande språk- och samhällsutbildningar
  4. Stärkt arbete mot diskriminering har större positiva effekter i samhället

Om förslaget att införa språk- och kunskapsprov för permanent uppehållstillstånd trots kontraproduktiva konsekvenser ändå genomförs menar undertecknade att det är ytterst viktigt att utredningens förslag på undantag är noga utformade för att undvika diskriminering.

  1. Personer med skyddsbehov bör undantas kunskapskravet
  2. Undantaget för personer med funktionsnedsättning får inte bli för snävt
  3. Anpassningar vid provsituationen måste definieras tydligare

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela remissvaret.

Taggar , ,