Yttrande över utredningen ”Bättre skydd mot diskriminering” (SOU 2016:87)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders (CRD) välkomnar översynen av hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras i syfte att säkerställa goda förutsättningar för personer som utsätts för diskriminering att ta till vara sina rättigheter. CRD beklagar dock att syftet, med dess fokus på personer som utsatts för diskriminering, kommit i skymundan i utredningens analyser och förslag.

Bidragande faktorer för utredningens tillkortakommanden härvidlag synes vara bristande kunskap om diskrimineringsärendenas karaktär och utebliven historisk utblick avseende ombudsmannamyndigheternas ärendetillströmning och hur hanteringen av ärenden sett ut och utvecklats tiden före de allra senaste åren.

CRD är väl medveten om den grundläggande problematik som ligger i att ärendetillströmningen till Diskrimineringsombudsmannen (DO) är och har varit stor i förhållande till de resurser som myndigheten har till sitt förfogande. CRD menar dock att utredaren haft ett alltför snävt förhållningssätt vad gäller de möjligheter som finns tillbuds för att flera ska kunna hävda sin rätt. I stället för att på ett mer förutsättningslöst sätt söka alternativa vägar för detta har fokus varit att minska det allmännas, inte minst DO:s insatser, för enskilda individer. Man har därvid hållit sig inom de givna förvaltningsramarna med endast marginella förslag på justeringar i de nuvarande systemen.

CRD vill samtidigt framhålla att i de delar som berör rent juridiska frågor har utredningen lagt fram noggranna och välargumenterade analyser. Detta gäller till exempel analysen av bevisbörderegelns tillämpning samt genomgången av nödvändiga lagändringar vid överflyttning av tillsyn från DO till Skolinspektionen.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar ,