Yttrande över ”Ett ökat skydd mot diskriminering” (SOU 2021:94)

Sammanfattning

Skyddet mot diskriminering när det inte finns en identifierbar skadelidande

  • Civil Rights Defenders avstyrker förslaget att DO ska ha exklusiv rätt att göra framställan om föreläggande med vite till Nämnden mot diskriminering vid diskriminerande uttalanden eller meddelanden.
  • Civil Rights Defenders avstyrker föreslaget att föreläggande med vite ska införas som sanktion i diskrimineringslagen för spridning av uttalanden eller meddelanden som uttrycker missaktning och som har samband med en skyddad diskrimineringsgrund.
  • Den föreslagna utformningen av 4 kap. 5 a § DL bör modifieras så att den också omfattar indirekta uttryck av diskriminering i situationer då en identifierbar skadelidande saknas.

Skyddet mot diskriminering i viss offentlig verksamhet

  • Civil Rights Defenders tillstyrker förslaget.
  • Undantaget för berättigad särbehandling bör förtydligas.
  • Vad som avses med ”åtgärder i övrigt som avser rikets säkerhet” bör förtydligas och då i synnerhet hur bedömningen ska göras av huruvida en åtgärd avser rikets säkerhet.

Skyddet för arbetstagare mot trakasserier och hot från tredje man

  • Civil Rights Defenders tillstyrker förslaget i sin helhet.

Konsekvensanalys

  • Förslaget om ett utökat skydd mot diskriminering i viss offentlig verksamhet kommer att medföra en högre ärendebelastning för DO och Sveriges antidiskrimineringsbyråer, vilket motiverar ett större budgetanslag till DO och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar ,