FN granskar Sverige – Läs Civil Rights Defenders alternativrapport

Den 9-10 mars granskas Sverige av FN:s människorättskommitté i Genève. Kommittén är det expertorgan inom FN som övervakar hur staterna lever upp till Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, ICCPR. I mars förra året skickade regeringen in sin officiella rapport till FN där man förklarar sin syn på människorättsläget i Sverige. Nu har Civil Rights Defenders sänt in en egen omfattande rapport till människorättskommittén som kompletterar den officiella bilden.

Med stöd av 18 andra civilsamhällesorganisationer redogör vi för vår syn på människorättsläget och de utmaningar som Sverige står inför för att på allvar leva upp till skyldigheterna under ICCPR. Rapporten täcker en mängd frågor, bland annat frihetsberövades rättigheter, polisens våldsanvändning, terrorbekämpande åtgärder, rätten till skydd mot diskriminering, minoritetsrättigheter med fokus på romers och samers situation, rätten till skydd mot övervakning och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi lyfter bland annat följande:

  • Att frihetsberövande utan laglig grund, vilket inträffar i Sverige i dag bland annat inom förvarsverksamheten och i tvångsvården, aldrig kan tillåtas och måste åtgärdas akut;
  • Att häktestiderna och användningen av isolering i häkte måste reduceras;
  • Att regeringen måste se till så att terrorbekämpande åtgärder inte leder till att grundläggande rättigheter kränks;
  • Att diskrimineringsskyddet måste stärkas i lag och tillämpning så att det finns verklig möjlighet till upprättelse för dem som drabbas av diskriminering;
  • Att icke-medborgare måste garanteras grundläggande rättigheter i Sverige i enlighet med ICCPR;
  • Att arbetet för att stärka romers rättigheter måste utökas och intensifieras och även innefatta romer i Sverige som inte är svenska medborgare;
  • Att samers rätt till verkligt inflytande i frågor som berör dem och fritt och informerat förtidssamtycke i fråga om markexploatering måste garanteras;
  • Att funktionshindersstrategin och dess implementering måste ses över så att den blir ett verkligt och effektivt rättighetsskydd för personer med funktionsnedsättning;
  • Att mänskliga rättigheter måste genomsyra rättstillämpningen på nationell, regional och lokal nivå;
  • Att Sverige behöver en stark, oberoende institution för mänskliga rättigheter.

Varje stat som åtagit sig att följa Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter granskas omkring vart fjärde år av FN:s människorättskommitté.

Civil Rights Defenders kommer att vara närvarande i Genève i mars när den svenska regeringen förhörs av människorättskommittén.

Läs hela rapporten här.


I samband med granskningen efterfrågade kommittén en redogörelse av Sveriges skydd för rätten till privatliv och personlig integritet i samband med signalspaning enligt Lag 2008:717, den så kallade FRA-lagen.

Som svar på kommitténs förfrågan överlämnade Civil Rights Defenders en gemensam rapport med Privacy International och DFRI (Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter) i februari. Sveriges har fått återkommande kritik för övervakningsprogrammen som lagfästs i FRA-lagen utav FN:s Människorättskommitté och andra FN-organ. Dock har väldigt få framsteg gjorts.

Här kan du läsa mer om rapporten: FN granskar FRA-lagen och rätten till privatliv i Sverige.

Taggar ,