FN granskar FRA-lagen och rätten till privatliv i Sverige

Foto: Civil Rights Defenders

Den 9:e och 10:e mars granskar FN:s Människorättskommitté Sveriges hantering av de medborgerliga och politiska rättigheterna. I samband med granskningen efterfrågade kommittén en redogörelse av Sveriges skydd för rätten till privatliv och personlig integritet i samband med signalspaning enligt Lag 2008:717, den så kallade FRA-lagen.

Som svar på kommitténs förfrågan överlämnade Civil Rights Defenders en gemensam rapport med Privacy International och DFRI (Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter) i februari. Sveriges har fått återkommande kritik för övervakningsprogrammen som lagfästs i FRA-lagen utav FN:s Människorättskommitté och andra FN-organ. Dock har väldigt få framsteg gjorts.

Trots avslöjanden om massövervakning och underrättelsesystem som inhämtar och bearbetar information ur kommunikationsflöden på ett godtyckligt sätt har Sverige inte tillhandahållit tillräckliga försäkringar om att FRA:s inhämtning och bearbetning är preciserad, målinriktad, och förenlig med rätten till privatliv.

FN har på återkommande basis bekräftat staters skyldighet att behandla alla människor i enlighet med de mänskliga rättigheterna, oavsett medborgarskap och vistelse. Ändå skiljer det svenska underrättelsesystemet mellan skyddet för svenskars kommunikationer och icke-svensk kommunikationsdata.

Internationella avslöjanden har visat att FRA har utvecklat ett eget program för nätverksexploatering (hackning). Det är en av de mest ingripande metoderna för underrättelseinhämtning som möjliggör extrahering av sparade filer på datasystem, lokalisering, och övervakning i realtid genom hemlig inspelning av tangenttryckningar och aktivering av ljud- och bildupptagningsfunktioner. Detta sker idag utan att FRA-lagen har befäst ett tydligt och preciserat mandat för dessa medel.

Civil Rights Defenders rekommenderar att Sverige vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att övervakningen anpassas efter skyldigheten att säkerställa rätten till privatliv. Vi rekommenderar också att Sverige utreder och ändrar FRA-lagen för att se till att alla ingrepp i rätten till privatliv godkänts av lagar och regleringar som är tillgängliga, tydliga och precisa. Underrättelsesamarbetet med främmande makter måste utredas för att säkerställa efterlevnad med rätten till privatliv även inom sådan samverkan.

Sverige bör erkänna och utreda användning av övervakningsteknologi som nätverksexploatering och säkerställa att det endast tas i bruk under de mest övertygande och snävt definierad omständigheterna, med största möjliga tillsyn och garantier för rätten till privatliv. Tillsynssystemet för underrättelseoperationer måste ändras för att säkerställa dess effektivitet. Slutligen rekommenderar vi att Sverige ser till att drabbade personer har tillgång till effektiva rättsmedel vid överträdelser av lagen.

Klicka här för att läsa hela rapporten.

Taggar