Stoppa avhysningen från boplatsen på Sorgenfri

Boplatsen på Sorgenfri. Foto: Jenny Eliasson.

Upphäv beslutet att riva boplatsen på Sorgenfri i Malmö. Det kräver Civil Rights Defenders i ett öppet brev till Malmö stad och polisen Skåne den 30 oktober. På platsen bor omkring 200 EU-migranter och om beslutet drivs igenom innebär det att deras mänskliga rättigheter kommer att kränkas.

Att inte utsättas för godtyckliga avhysningar är en mänsklig rättighet som skyddas av ett flertal internationella människorättskonventioner som Sverige är bundet av. Skyddet i konventionerna innebär bland annat att avhysningar endast får ske efter att en bedömning om huruvida det är proportionerligt har gjorts. Avhysningar får aldrig resultera i hemlöshet eller utföras med diskriminerande syfte eller effekt. Med hänvisning till den systematiska diskriminering som just romer utsätts för har Europadomstolen understrukit att denna grupp aldrig ska utsättas för tvångsavhysningar om de inte erbjuds ett alternativt boende.

I det aktuella fallet har miljönämnden inte gjort en proportionalitetsbedömning om det finns ett sådant akut socialt behov av att vräka personerna att det står i proportion till den ingripande åtgärd som avhysningen innebär. Malmö stad har inte heller ordnat alternativa boenden för de personer som tvingas flytta. De boende har inte getts möjlighet att yttra sig och beslutet kommer att verkställas oberoende av ett eventuellt överklagande.

Kommuner, statliga myndigheter och domstolar är bundna av Europakonventionen som svensk lag och av internationella människorättsnormer. Både Malmö stad och polismyndigheten i Skåne är därför skyldiga att tolka nationell rätt i enlighet med de åtaganden Sverige förbundit sig till i människorättskonventionerna.

Civil Rights Defenders kräver att det aktuella avhysningsbeslutet inte verkställs förrän en grundlig proportionalitetsbedömning gjorts, alternativa boenden ordnats och övriga åtgärder vidtagits enligt internationella människorättsnormer.

Klicka här för att läsa det öppna brevet i sin helhet.


Läs även våra andra artiklar om Sorgenfri:

Taggar