Hemliga tvångsmedel 

Status: De senaste åren har det införts flertalet förändringar inom området för hemliga tvångsmedel. Exempelvis har brottsbekämpande myndigheter sedan april 2020 kunnat använda sig av hemlig dataavläsning i brottsbekämpande syfte. Lagen om hemlig dataavläsning är en tidsbegränsad lag som gäller till och med sista mars 2025 och infördes under förra regeringens mandatperiod. I en ny utredning, som tillsattes av Tidöpartierna, föreslår utredaren vissa ändringar i lagstiftningen samt att lagen ska bli permanent. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2025.  

2023 blev det även tillåtet med preventiv avlyssning i Sverige. Det innebär att brottsbekämpande myndigheter nu kan använda hemliga tvångsmedel (exempelvis telefonavlyssning, kameraövervakning, dataavläsning) mot personer som inte är misstänkta för brott. Utredningen tillsattes av förra regeringen med sina stödpartier, men lagen har röstats igenom och börjat gälla under Tidöpartiernas mandatperiod. För närvarande behandlas även en utredning som föreslår ytterligare utvidgning av preventiva tvångsmedel, som bland annat skulle möjliggöra preventiv husrannsakan och preventiv rumsavlyssning. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 september 2024. 

Kommentar: Var och en är enligt svensk grundlag samt Sveriges internationella åtaganden skyddade mot betydande intrång i den personliga integriteten. Övervakning är förenat med stora risker, på både individ- och samhällsnivå. Ur ett samhälleligt perspektiv kan utökad övervakning leda till rädsla som hindrar människor från att rättmätigt utöva sina fri- och rättigheter, vilket i sin tur hotar det demokratiska samhället. 

Att införa en permanent lagstiftning om hemlig dataavläsning innebär ett omfattande intrång i rätten till privatliv och skyddet för den personliga integriteten. Civil Rights Defenders bedömer i och för sig att hemlig dataavläsning kan vara en ändamålsenlig och proportionell åtgärd för att uppnå syftet att bekämpa allvarlig brottslighet. Införandet av sådana åtgärder måste dock föregås av en ytterst noggrann avvägning mellan dessa båda intressen. Utredaren föreslår bland annat att det ska införas möjlighet att i vissa fall inhämta kameraövervakningsuppgifter i realtid, även i enskildas hem, för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott. Förslaget riskerar att leda till en omfattande övervakning av den som tvångsmedlet riktar sig emot, samt dennes familjemedlemmar, närstående eller till och med brottsoffer.

Civil Rights Defenders menar även att det inte går att på ett rättssäkert sätt övervaka personer utan brottsmisstanke. Det finns en stor risk att personer som inte har begått och som inte kommer att begå brott kommer att drabbas av en icke-legitim integritetsinskränkning.   

Under de senaste åren har användningen av sedan tidigare existerande hemliga tvångsmedel ökat markant, samtidigt som en granskning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden visat på allvarliga brister i användningen av hemliga tvångsmedel.1 Dessutom har hemliga tvångsmedel använts i mycket större utsträckning än vad lagstiftaren ursprungligen avsåg. Detta borde ha beaktats i proportionalitetsbedömningen inför bedömningen av om preventiv avlyssning ska införas.   

Möjligheten till preventiv avlyssning infördes innan tidigare hemliga tvångsmedel utvärderats. I den utvärdering som nu presenterats om lagen om hemlig dataavläsning saknas tyvärr också en bedömning av den föreslagna lagstiftningens lämplighet i ljuset av de omfattande förändringar som har införts och föreslås införas vad gäller hemliga tvångsmedlen. Risken är att detta leder till en sämre förståelse för den sammantagna effekten av tvångsmedlen vad gäller rättighetsinskränkningar men också deras effektivitet, för makthavare, privatpersoner och de myndigheter som ska förhålla sig till lagstiftningen.   

För en fördjupad kommentar, se vårt remissyttrande till lagförslaget om preventiv avlyssning som blev lag 2023. Se även vårt remissyttrande till lagförslaget i den pågående utredningen som föreslår ytterligare utvidgning av preventiva tvångsmedel samt vårt remissyttrande till lagförslaget om en permanent lagstiftning om hemlig dataavläsning. 

1 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2021/12/skr.-20212279/

Senast uppdaterad: 2024-03-27