Hemliga tvångsmedel 

Status: 2023 blev det tillåtet med preventiv avlyssning i Sverige. Det innebär att brottsbekämpande myndigheter nu kan använda hemliga tvångsmedel (exempelvis telefonavlyssning, kameraövervakning, dataavläsning) mot personer som inte är misstänkta för brott. Utredningen tillsattes av förra regeringen med sina stödpartier, men lagen har röstats igenom och börjat gälla under Tidöpartiernas mandatperiod. För närvarande behandlas även en utredning som föreslår ytterligare utvidgning av preventiva tvångsmedel, som bland annat skulle möjliggöra preventiv husrannsakan och preventiv rumsavlyssning. Lagförslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2025.

Kommentar: Var och en är enligt svensk grundlag samt Sveriges internationella åtaganden skyddade mot betydande intrång i den personliga integriteten. Övervakning är förenat med stora risker, på både individ- och samhällsnivå. Ur ett samhälleligt perspektiv kan utökad övervakning leda till rädsla som hindrar människor från att rättmätigt utöva sina fri- och rättigheter, vilket i sin tur hotar det demokratiska samhället. 

Civil Rights Defenders menar att det inte går att på ett rättssäkert sätt övervaka personer utan brottsmisstanke. Det finns en stor risk att personer som inte har begått och som inte kommer att begå brott kommer att drabbas av en icke-legitim integritetsinskränkning.  

Under de senaste åren har användningen av sedan tidigare existerande hemliga tvångsmedel ökat markant, samtidigt som en granskning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden visat på allvarliga brister i användningen av hemliga tvångsmedel.1 Dessutom har hemliga tvångsmedel använts i mycket större utsträckning än vad lagstiftaren ursprungligen avsåg. Detta borde ha beaktats i proportionalitetsbedömningen inför bedömningen av om preventiv avlyssning ska införas.  

Möjligheten till preventiv avlyssning infördes innan tidigare hemliga tvångsmedel utvärderats. Risk är en sämre förståelse för den sammantagna effekten av tvångsmedlen vad gäller rättighetsinskränkningar men också deras effektivitet, för makthavare och de myndigheter som ska förhålla sig till lagstiftningen.  

För en fördjupad kommentar, se vårt remissyttrande till lagförslaget som blev lag 2023. Se även vårt remissyttrande till lagförslaget i den pågående utredningen som föreslår ytterligare utvidgning av preventiva tvångsmedel.  

1 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2021/12/skr.-20212279/

Senast uppdaterad: 2024-01-23