Yttrande över Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 2 (SOU 2023:60)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders avstyrker förslagen om att införa utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel utanför en förundersökning. Avstyrkandet motiveras främst av utredningens bristande analys av förslagens nödvändighet och dess konsekvenser för enskildas integritet och privatliv samt avsaknaden av tillräckliga rättssäkerhetsgarantier för att säkerställa respekten för grundläggande fri- och rättigheter i ljuset av det paradigmskifte som pågår på tvångsmedelsanvändningens område.

Om förslagen i utredningen ändå ska införas, föreslår Civil Rights Defenders ett antal åtgärder vidtas i syfte att stärka rättssäkerheten samt skyddet för individens integritet och rätt till privatliv, som att utreda möjligheten att införa en särskild nämnd för att pröva beslut om inhämtning i ett preventivt syfte samt tidsbegränsa alla utredningens förslag.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar