Yttrande över Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning (SOU 2023:78)

Sammanfattning

  • Civil Rights Defenders avstyrker förslaget om att hemlig dataavläsning ska införas som ett permanent tvångsmedel.
  • Civil Rights Defenders avstyrker utredningens förslag om att det ska införas utökade möjligheter till hemlig dataavläsning avseende kameraövervakningsuppgifter för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet.
  • Civil Rights Defenders avstyrker förslaget om införandet av en ventil för situationer när villkor skulle anses vara ”obehövliga”.
  • Civil Rights Defenders avstyrker förslaget om åklagarbeslut gällande överskottsinformation.

Civil Right Defenders anser att införandet av en permanent lagstiftning om hemlig dataavläsning innebär ett omfattande intrång i rätten till privatliv och skyddet av den personliga integriteten. Vi bedömer i och för sig att hemlig dataavläsning kan vara en ändamålsenlig åtgärd för att uppnå syftet att bekämpa allvarlig brottslighet. Införandet av sådana åtgärder måste dock föregås av en ytterst noggrann avvägning mellan dessa båda intressen, vilket vi menar att utredaren inte har gjort på ett tillfredställande sätt. Civil Rights Defenders anser även att utredningen behöver utreda om individer vars rätt till privatliv kränkts genom befintlig lagstiftning har en rätt till effektiva rättsmedel, för att Sverige fullt ut ska leva upp till sina internationella åtaganden vad gäller att respektera och garantera mänskliga fri- och rättigheter.

Civil Rights Defenders vill även framhålla vikten av att utreda lagstiftningens proportionalitet i ljuset av de omfattande förändringar som har införts och föreslås införas avseende hemliga tvångsmedel sedan den tillfälliga lagen trädde i kraft. Civil Rights Defenders ser därför positivt på utredningens bedömning att det finns ett behov av att göra en samlad översyn över området för tvångsmedel. En sådan utvärdering bör dock göras innan befintlig lagstiftning görs permanent, för att tillse att den permanenta regleringen utformas i enlighet med Sveriges internationella åtaganden.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela remissvaret.

Taggar