Yttrande över Stärkt konstitutionell beredskap (SOU 2023:75)

Sammanfattning

  • Civil Rights Defenders avstyrker förslaget att regeringen ska kunna besluta om när ett undantagstillstånd ska inrättas, samt att den ska ha befogenhet att meddela föreskrifter utan stöd i lag och utan riskdagens medgivande.
  • Civil Rights Defenders anser vidare att utredningens definition av ”allvarliga fredstida krissituationer” är vagt formulerad och öppnar upp för godtycklig tolkning och potentiellt maktmissbruk.

Att regeringen skulle få möjlighet att själv överföra normgivningsbefogenheter från riskdagen till regeringen är en stor förändring i vår grundlag som strider mot rättsstatsprinciperna och underminerar den lagstiftande maktens autonomi. Detta skulle innebära att regeringen skulle få kompetens att meddela nya föreskrifter inom det obligatoriska lagområdet som skulle kunna begränsa våra medborgerliga fri- och rättigheter utan riksdagens medgivande. Att kriterierna för vad som ska anses motivera sådan delegering av normgivningsbefogenheterna är vagt formulerade ökar också risken för bristfällig tillämpning och missbruk.

Förslaget öppnar upp för inskränkningar av de grundläggande fri- och rättigheterna. Civil Rights Defenders anser att utredningen saknar en mer utförlig analys av förslagets potentiella konsekvenser, särskilt ur ett rättssäkerhets- och ett människorättsperspektiv. Det är av avgörande betydelse att förändringar av denna karaktär föregås av noggranna avvägningar mellan olika intressen för att säkerställa att det inte står i strid med grundläggande fri- och rättigheter.

Läs mer

Klicka här för att läsa hela remissvaret.

Taggar