Yttrande över Kamerabevakning i offentlig verksamhet – lättnader och utökade möjligheter (SOU 2024:27)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders avstyrker förslaget om att kravet på tillstånd helt ska avskaffas i kamerabevakningslagen. Civil Rights Defenders anser att förslaget innebär en inskränkning av skyddet för den personliga integriteten och saknar erforderliga rättssäkerhetsgarantier för att garantera respekten för grundläggande fri- och rättigheter.

Civil Rights Defenders avstyrker utredningens förslag om att utöka möjligheterna för brottsbekämpande verksamheter att bedriva kamerabevakning och att det ska införas fler undantag från att tillämpa intresseavvägningen samt nya undantag från att i förväg upplysa allmänheten om att kamerabevakning bedrivs. Vi anser att förslagen varken har grundats i forskning och erfarenhet eller kan anses vara ändamålsenliga. För att lagändringar som inskränker integritetsskyddet ska anses vara proportionerliga krävs ett tydligt stöd för att det är en effektiv åtgärd för att uppnå syftet med lagstiftningen. Vi anser inte att utredningen har visat detta.

Civil Rights Defenders avstyrker förslaget om att en anmälningsplikt inte bör införas. Civil Rights tillstyrker dock förslagen om ett förteckningskrav för de aktörer som idag omfattas av tillståndsplikten och ett dokumentationskrav för samtliga verksamheter. Vi bedömer att en förhandskontroll är av stor vikt för att tillse att kamerabevakning sker på ett rättsenligt sätt. Om regeringen ändå avser att gå vidare med förslaget att inte införa en anmälningsplikt, anser Civil Rights Defenders att det är lämpligt att införa ett förteckningskrav och ett dokumentationskrav.

Läs mer

Klicka här för att läsa hela remissvaret.

Taggar