EFTERLYSNING: Hjälp oss överklaga tolkavgift i vården 

Nu är vi fler än 20 000 personer som är engagerade i Backa Demokratin. Det är därför dags att börja testa hur vi tillsammans kan agera på rättighetsfrånvända beslut som fattas i Sverige.

Därför kommer här en efterlysning som kan sammanfattas med att: 

Är du eller känner du någon som är folkbokförd, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i Blekinge? Hjälp oss bestrida det rättighetsfrånvända beslutet om tolkavgift. Mejla oss på backademokratin@crd.org om du vill vara med och överklaga beslutet – läs vidare för att få reda på vad det innebär. 

Detta har hänt

Som första region i Sverige inför nu Blekinge en patientavgift för tolk vid vårdbesök. Det beslutades i Regionfullmäktige i februari. Från och med den 28 mars ska det kosta 300 kronor att ha en tolk med sig vid vårdbesök och 50 kronor om tolken närvarar digitalt. Avgiften ska betalas av patienten själv och ska gälla de som haft uppehållstillstånd i två år eller mer. De svenska minoritetsspråken och teckenspråk undantas från kravet. 

Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade igenom förslaget trots stort oppositionellt motstånd. I ett upprop har 190 läkare i Blekinge, som vill stoppa beslutet samlats på bara några dagar, och de säger att bristande information mellan läkare och patient kan ”utgöra hot mot liv och hälsa”

Därför är det rättighetsfrånvänt

Införandet av en tolkavgift i vården är ett diskriminerande förslag som begränsar och villkorar personers rätt till vård och liv, två av de kanske mest grundläggande rättigheterna, utifrån deras nationella och etniska tillhörighet.  

Att avgiftsbelägga en tjänst som är avgörande för att kunna ge personer en jämlik och säker vård tummar på patientsäkerheten. En persons ekonomi ska inte vara avgörande för att kunna kommunicera med sin läkare. Avgiften riskerar att hindra personers tillgång till sina grundläggande rättigheter, såsom vård.  

Våra jurister har analyserat beslutet. Det strider eller riskerar att strida mot förvaltningslagen, kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen samt patientlagen. I praktiken medför det även att det är omöjligt för vårdpersonal att inte strida mot diskrimineringslagen. Det strider dessutom mot Europakonventionen och Europeiska sociala stadgan. 

Förslaget går i linje med den politiska riktning som presenterades i Tidöavtalet. Där offentliggjorde Tidöpartierna att ”rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas. Utgångspunkten ska vara att den enskilde i första hand ska betala för tolktjänster”.  

Enligt patientlagen ska information anpassas till ”mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar”. En myndighet är också skyldig att enligt förvaltningslagen ”använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska”.

Det uttalade syftet med avgiften är att det ska fungera som ett incitament för att lära sig svenska. Sverigedemokraternas gruppledare i Blekinge säger att de har gjort bedömningen att två år i Sverige ska vara tillräckligt för att behärska svenskan på ett sådant sätt att man på ett säkert sätt ska kunna kommunicera med myndigheter.

Det finns ett sätt att agera! 

Det finns olika sätt att motverka rättighetsfrånvända beslut som drabbar utsatta grupper i samhället. Som privatperson har man möjlighet att påverka kommunala och regionala beslut genom en laglighetsprövning. Förvaltningsrätten får då i uppdrag att avgöra om beslutet strider mot någon lag eller författning. Beslutet kommer i sådant fall ogiltighetsförklaras. 

För att få göra en laglighetsprövning krävs det att personen är folkbokförd, äger fast egendom, eller betalar kommunalskatt i regionen. Vi på Civil Rights Defenders vill överklaga beslutet, men saknar den regionala kopplingen till Blekinge.

Vad behöver vi?  

Om du eller någon du känner vill överklaga beslutet med vår hjälp:  

  • Kontakta oss på backademokratin@crd.org och beskriv din koppling till Blekinge. Berätta gärna kort om dig och varför du vill hjälpa oss med överklagan. Du måste inte personligen drabbas av förslaget om tolkavgift för att kunna göra överklagan.
  • Du kommer att behöva skriva en fullmakt åt oss för att vi ska kunna skriva en begäran om laglighetsprövning i ditt namn, genom vilken vi yrkar att beslutet ska upphävas.  
  • Vi skickar in överklagan till förvaltningsrätten i Blekinge.  
  • Överklagan måste lämnas in senast den 7 mars. 

Hela processen kommer ske i nära samråd med våra jurister. Kostnader för överklagan kommer täckas av oss. För att få göra en överklagan krävs att du har fyllt 18 år.  

BACKA DEMOKRATIN

För dig som vill vara med och skydda Sveriges demokrati.

Vi ser fler och fler politiska förslag som kränker mänskliga rättigheter. Det signalerar ett oroväckande skifte i vår demokrati. När demokratin riskerar att nedmonteras, en rättighet i taget, behöver vi bli fler som försvarar den. Gå med i Backa Demokratin idag.

JAG VILL GÅ MED
Taggar