Europarådet granskar hur Sverige lever upp till de nationella minoriteternas rättigheter – läs vår alternativrapport 

Foto: Saami flag, Tromsø Norway / anjči (wikimedia) / CC BY 2.0

Den 8–9 mars granskar Europarådet hur Sverige lever upp till av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Inför granskningen har Civil Rights Defenders skickat in en alternativrapport till Europarådet, där vi bland annat beskriver Sveriges bristande efterlevnad av urfolksrättigheter. Rapporten belyser även rättighetsbrister för utsatta EU-medborgare som tillhör den romska minoriteten. I rapporten listar vi en rad rekommendationer och förslag på åtgärder. 

Varför skickar Civil Rights Defenders en alternativrapport till Europarådet? 

Vi vill uppmärksamma Europarådet på människorättskränkningar i Sverige gällande samiska rättigheter och rättigheter för utsatta EU-medborgare som tillhör den romska minoriteten.  

Rapporten innehåller bland annat flera vittnesmål från samiska aktörer och rapporten har även skrivits under av 13 samiska aktörer.     

Vilka brister har Civil Rights Defenders identifierat? 

I alternativrapporten lyfter vi en rad brister gällande skyddet för samers rättigheter, bland annat frågor kopplat till markexploatering så som skogsavverkning, gruvor och vindkraftverk och samers begränsade inflytande och möjlighet att påverka sådan exploatering på deras traditionella marker. Vi lyfter även vår syn på den konsultationsordning som är tänkt att garantera samer inflytande över beslut som berör dem. 

Vi belyser även rättigheter för utsatta EU-medborgare som tillhör den romska minoriteten och uppmanar staten att ha en inkluderande syn på vilka som anses vara en del av den romska nationella minoriteten.  

Vad vill Civil Rights Defenders att Europarådet ska göra? 

Europarådet besöker Sverige i början av mars och träffar då regeringen och civilsamhället, bland annat Civil Rights Defenders.  

Även regeringen har skickat in en rapport till Europarådet och gett sin bild av läget för mänskliga rättigheter inom de områden som Europarådet nu granskar. Baserat på dessa möten, regeringens rapport och civilsamhällets alternativrapporter kommer Europarådet att sammanställa rekommendationer och förslag på åtgärder till Sverige.  

Civil Rights Defenders förhoppning är att Europarådet uppmärksammar de människorättskränkningar och krav på åtgärder som lyfts fram i vår alternativrapport och ger rekommendationer till regeringen för hur rättigheterna ska stärkas.  

Läs rapporten 

Klicka här för att läsa alternativrapporten. 

Taggar , , ,