Övervåld, långtgående tvång och bristande rättssäkerhet – nu förhörs Sverige av FN   

Den 11-12 mars granskar FN hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Inför granskningen har Civil Rights Defenders skickat in en skuggrapport till FN, där vi beskriver Sveriges bristande efterlevnad av konventionen och hur personer med funktionsnedsättning inte fullt ut garanteras grundläggande medborgerliga rättigheter. Granskningen äger rum i Genève och Civil Rights Defenders chefsjurist John Stauffer kommer att vara på plats. 

Varför skickar Civil Rights Defenders en skuggrapport till FN?

Vi vill uppmärksamma FN på människorättskränkningar i Sverige gällande mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi har tyvärr många exempel på att rättigheter för personer med funktionsnedsättning kränks.  

Inför att Sverige förhörs har den svenska regeringen lämnat in en rapport till FN om hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning tillgodoses i Sverige. Även organisationer inom civilsamhället, däribland Civil Rights Defenders, har skickat in så kallade skuggrapporter för att ge sin bild av situationen. Dessa rapporter använder FN som underlag för granskningen.   

Vilka brister har Civil Rights Defenders identifierat?

Vi ser felaktiga frihetsberövanden och överanvändning av tvång såsom bältning i vården och att brottsbekämpande myndigheter använder övervåld mot framförallt personer med neurologiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vi ser också att personer med funktionsnedsättning har mycket svårt att få upprättelse när rättigheter kränks.

Tolkning och tillämpning av svensk lag följer inte Funktionsrättskonventionen och svensk lagstiftning står i praktiken över rättigheterna i konventionen. När rättigheterna kränks och personer med funktionsnedsättning försöker hävda sin rätt mot myndigheter och i domstolar saknas därför förutsättningar för framgång utan omfattande juridiskt stöd. 

– Polis, rättsvårdande myndigheter och tvångsvården saknar idag kunskap och metoder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning garanteras grundläggande medborgerliga rättigheter. Det leder till övervåld, felaktiga frihetsberövanden, överanvändning av tvång och att personer inte kan tillvarata sina intressen i rättsprocesser, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders. 

Vi riktar också kritik mot att personer med funktionsnedsättning inte åtnjuter lagens skydd mot hatbrott. Idag saknas funktionsnedsättning som grund för hatbrott i den svenska hatbrottslagstiftningen. Detta trots att forskning visar att personer med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för våld, trakasserier och mobbning på grund av att de har en funktionsnedsättning. Vi menar att regeringen behöver ta initiativ till en lagändring som ger personer med funktionsnedsättning ett straffrättsligt skydd mot hatbrott. 

Varför förhör FN Sverige?

Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För att se till att konventionen följs på rätt sätt finns en kommitté som med jämna mellanrum granskar de länder som åtagit sig att följa den, däribland Sverige.

Har Sverige förhörts av FN tidigare?

Ja, Sverige har förhörts en gång tidigare av FN:s övervakningskommitté om hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen. Efter förhöret gav FN rekommendationer på hur Sverige behöver förbättra arbetet för att konventionen ska få verkligt genomslag i såväl svensk lag som implementering. Av de rekommendationer Sverige fick har endast en rekommendation hittills uppfyllts fullt ut; inrättandet av ett institut för mänskliga rättigheter.

Ett stort antal organisationer som ur olika perspektiv granskar Sveriges efterlevnad av mänskliga rättigheter och de konventioner som Sverige har åtagit sig att följa varnar för att efterlevnaden av Funktionsrättskonventionen har avstannat. De varnar till och med för att utvecklingen backar.

Vad är det som händer i Genève?

En regeringsdelegation, däribland socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, reser till Genéve för att träffa FN:s övervakningskommitté för Funktionsrättskonventionen. Delegationen kommer att förmedla sin bild av hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning tillgodoses i Sverige. Därefter förhörs delegationen av övervakningskommittén som efter förhöret kommer att lämna nya rekommendationer till Sverige.

Läs vår rapport

Klicka här för att läsa Civil Rights Defenders delrapport till FN.

Taggar , ,