Antidiskrimineringsbyråernas rapport 2021

I Sverige finns idag 18 antidiskrimineringsbyråer, och Civil Rights Defenders är en av dessa. Antidiskrimineringsbyråer har en unik position då vi främst verkar lokalt, nära personer och grupper som utsätts för diskriminering. Detta ger oss specifik kunskap kopplat till anmälningar lokalt som centrala myndigheter har svårt att få. Det gör även att vi har andra möjligheter, än exempelvis Diskrimineringsombudsmannen (DO), att kunna medverka till lokala lösningar i ett tidigt skede i ärenden, men också att förebygga diskriminering lokalt.

För att synliggöra det arbete som vi antidiskrimineringsbyråer gör Sverige i arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter har antidiskrimineringsbyråerna tillsammans tagit fram en rapport. Denna rapport kan ses som ett komplement till Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågors, MUCF:s, årliga rapport om antidiskrimineringsbyråerna. Vi vill visa på fler effekter av vårt arbete och lyfta behovet vi ser av en utökad och formaliserad samverkan mellan relevanta aktörer där vi inkluderas i arbetet för ett samhälle fritt från diskriminering.

Taggar