Yttrande över ”EU-kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk” (2022/0117(COD)

Sammanfattning

  • Civil Rights Defenders välkomnar och tillstyrker förslaget om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk.
  • Vad avser förslagets tillämpningsområde vill Civil Rights Defenders understryka vikten av att kommissionens extensiva definition av ärenden med gränsöverskridande konsekvenser bibehålls och att undantaget för administrativa ärenden tolkas restriktivt. Detta bör säkerställas genom tydliggöranden i direktivets recit.
  • Civil Rights Defenders anser vidare att beskrivningen av den personkrets som ska omfattas av skyddet kan kompletteras. Syftet med beskrivningen är inte, och bör inte vara, att skapa en uttömmande lista, men om fler grupper/yrkeskategorier definieras skulle det minska risken för oklarheter kring direktivets tillämpning. Det är därutöver viktigt att anhöriga till en person som deltar i den offentliga debatten också omfattas av direktivets skydd.
  • Möjligheten att i ett tidigt skede avvisa ärenden som helt eller delvis är uppenbart ogrundade bör utvidgas till att omfatta även ärenden som bär tydliga tecken på rättegångsmissbruk.
  • Påföljden, böter, som föreskrivs i artikel 16, bör också vara i proportion till kärandes samhällsställning och tillgångar.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar