Rapport: Kartläggning över utbildning och stöd till personliga ombud

Civil Rights Defenders har genomfört en kartläggning över utbildning, fortbildning och utbildningsmaterial för personliga ombud.

Syftet med kartläggningen är att identifiera vilken utbildning och löpande stöd som erbjuds personliga ombud samt visa på likheter och olikheter i dessa. Som en del av kartläggningen har Civil Rights Defenders genomfört djupintervjuer med såväl personliga ombud som intagna personer i tvångsvård. Underlaget kan därför sättas i relation till enskildas och samarbetsorganisationernas erfarenheter av det praktiska stöd personer får av personliga ombud.

Personligt ombud är en person som tillhandahåller information om vård, rättigheter och möjligt stöd till personer som har psykiatrisk funktionsnedsättning eller återkommande psykisk ohälsa. Det personliga ombudets uppdrag sträcker sig således långt längre än till att enbart bistå de som är intagna. Även om denna kartläggning fokuserar särskilt på aspekter som relaterar till personliga ombuds uppdrag för personer som är eller riskerar bli intagna i tvångsvård, blir resultaten relevant för ett personligt ombuds hela roll.

Den mångfasetterade uppgiften som det personliga ombudet har ställer stora krav och förutsätter god kännedom om vilka rättigheter och skyldigheter enskilda har och kring samhällsstrukturen. Kartläggningen visar att grundutbildningen är god, men att det inte är självklart att nödvändig vidareutbildning tillhandahålls i dessa ämnen. Kartläggningen visar också att den webbutbildning som idag finns att tillgå som ett komplement till grundutbildningen inte belyser mänskliga rättigheter för målgruppen och dess effekt på svensk rätt inklusive vart den enskilde kan vända sig för att framföra klagomål.

Denna rapport ingår som en del i projektet Tvångsvårdad men inte utan rättigheter som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Arbetet bedrivs av Civil Rights Defenders tillsammans med ett flertal expertorganisationer, med huvudsakligt syfte att uppmärksamma människorättssituationen inom svensk tvångsvård och stärka enskildas rättigheter samt bidra till att intagna får bästa möjliga stöd.

Ladda ner rapporten här.

Taggar , ,