Brev till Socialstyrelsens generaldirektör om att uppmärksamma vikten av brukarinflytande och mänskliga rättigheter inom tvångsvården

Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra en kartläggning över den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Idag lämnar Civil Rights Defenders ett brev till Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, och för kännedom för socialministern Lena Hallengren, där vi uppmärksammar utredningen på vikten av brukarinflytande i utredningen och att mänskliga rättigheter ska vara utgångspunkt och genomsyra alla frågeställningar som hanteras.

Civil Rights Defenders har under flera år granskat människorättssituationen i låsta institutioner i Sverige. Tillsammans med ett flertal organisationer inom funktionsrättsrörelsen, däribland Autism- och Aspergerförbundet, Attention, Funktionsrätt Sverige, NSPH, RFS, RSMH, SHEDO och Skyddsvärnet, arbetar vi idag för att uppmärksamma människorättssituationen inom svensk tvångsvård och stärka enskildas rättigheter samt bidra till att intagna får bästa möjliga stöd.

Att vara intagen i sluten tvångsvård kan bidra till att den enskilde lättare får den vård denne behöver, men innebär samtidigt en särskild utsatthet. En viktig utgångspunkt för användning av tvångsåtgärder är att tvång inom tvångsvården ska utövas med största möjliga skonsamhet och hänsyn till den enskilde. Sverige har dock, vid upprepade tillfällen, fått kritik från såväl FN:s som Europarådets tortyrkommittéer för att personer som berövats sin frihet inte får information om sina rättigheter på det sätt som framgår av Sveriges internationella åtaganden.

FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD-kommittén) har uttryckt oro över att svensk lag tillåter att en person blir intagen mot sin vilja på en sjukvårdsinrättning om vederbörande har en psykosocial funktionsnedsättning och anses utgöra en fara för sig själv eller andra.

Civil Rights Defenders ser det som centralt att mänskliga rättigheter i enlighet med Sveriges internationella förpliktelser ska vara utgångspunkt för och även genomsyra alla frågeställningar som hanteras inom ramen för kartläggningen.

Det är också av särskild vikt att garantera ett starkt brukarinflytande i dialog med patient-, brukar- och anhörigorganisationer i ett tidigt stadium i utredningen för att göra den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården bättre. Detta handlar också om mänskliga rättigheter (se exempelvis artikel 4:3 och 33.3 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning).

Civil Rights Defenders vill med detta brev uppmärksamma Socialstyrelsen på behovet och vikten av att garantera ett starkt brukarinflytande från enskilda och patient-, brukar- och anhörigorganisationer från start i utredningen samt säkerställa att mänskliga rättigheter tas som utgångspunkt i de frågeställningar som hanteras i utredningen.

Vi hoppas att regeringens ambition, även i detta fall, är att Sverige på ett bättre sätt ska leva upp till våra internationella åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter och står till utredningens förfogande när helst ni önskar.

Läs brevet

Klicka här för att läsa brevet.

Taggar ,