Yttrande över ”Utkast till lagrådsremissen kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier”

Civil Rights Defenders har tagit del av utkast till lagrådsremissen om kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier och önskar lämna följande kommentarer. Civil Rights Defenders välkomnar regeringens åtgärder att underlätta för personer som omfattas av lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå att kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning. Civil Rights Defenders tillstyrker förlag om att:

  • tiden som en utlänning har på sig för att etablera sig på arbetsmarknaden och kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning efter att ha fullföljt sin utbildning ska förlängas från sex till tolv månader, 
  • studiemedel för halvtidsstudier ska kunna beaktas när man bedömer om försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd är uppfyllt samt
  • en viss form av subventionerad anställning, en så kallad yrkesintroduktionsanställning, ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.

Civil Rights Defenders har granskat aktuella förslag och bakomliggande resonemang utifrån Sveriges internationella åtaganden att tillförsäkra enskilda mänskliga fri- och rättigheter.

Civil Rights Defenders står i huvudsak bakom de rättssäkerhetssynpunkter som framförts mot utformningen av gymnasieregelverket.

Lagstiftningen, så även gymnasiereglerna, ska anpassas till rådande omständigheter i samhället. Regeringens bedömning att ta hänsyn till ett skärpt arbetsmarknadsläge till följd av covid-19 pandemin och föreslå lättnader för att beviljas permanent uppehållstillstånd till följd av försörjning framstår som motiverat.

Samhällsgruppen som typiskt sett berörs av gymnasieregelverket är på grund av sin migrationsbakgrund särskilt sårbar. Till följd av ett strukturellt problem med otillräckliga processuella garantier under asylprocessen saknade många enskilda i gruppen reell möjlighet att uppfylla sin bevisbörda som asylsökande. Detta medförde betydande risker för förlust av status som skyddsbehövande och permanenta uppehållstillstånd i det enskilda fallet. Åtgärder bör ses i ljuset av dessa omständigheter samt att inget ansvarsutkrävande till dags dato har skett.

Stockholm som ovan,

John Stauffer
Chefsjurist

Taggar ,