Tiggeriförbud tillåts – ger vind i seglen för antiziganism

I går meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att Vellinge kommun får införa ett förbud mot tiggeri. Civil Rights Defenders, som tidigare överklagat kommunens förslag i en parallell rättsprocess, är mycket kritisk till beslutet eftersom ett tiggeriförbud strider mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Det var för drygt ett år sedan som Vellinge kommun fattade beslut om att förbjuda passiv penninginsamling i de centrala delarna av kommunen.

Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen som upphävde förbudet eftersom det inte framkommit att själva insamlandet av pengar orsakat ordningsstörningar. Förvaltningsrätten och Kammarrätten ändrade inte Länsstyrelsens beslut, men i dag meddelande HFD – tvärtemot tidigare instanser – att Vellinge kommun får införa ett förbud mot tiggeri.

Enligt domen har kommuner, med stöd av Ordningslagen, en generell rätt att inskränka möjligheten att ägna sig åt passiv penninginsamling utan att behöva visa att det skulle utgöra en faktisk ordningsstörning.

Civil Rights Defenders är mycket kritisk till beslutet eftersom tiggeriförbud orsakar obefogade och oproportionerliga inskränkningar av människors grundläggande fri- och rättigheter.

Begränsar yttrandefriheten

Passiv pengainsamling handlar i grunden om ett uttryck för yttrandefrihet – ett uttryck för en svår situation och behov av hjälp. Flera rättsfall från andra länder, däribland Norge, Kanada och USA, stöder detta och i Österrike rev domstolen upp ett tiggeriförbud med hänvisning till att det stred mot Europakonventionen.

– HFD nämner inte någonstans att ett tiggeriförbud begränsar yttrandefriheten. Med tanke på att flera andra demokratiska länder har landat i denna slutsats och det starka skydd yttrandefriheten har i Sverige, borde domstolen ha berört detta viktiga perspektiv, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Diskriminerar historiskt förföljd grupp

HFD tar inte heller upp vilken betydelse det har att förbudet i praktiken är ämnat att träffa en viss etnisk grupp, som dessutom är historiskt förföljd och marginaliserad. Tvärtom argumenterar domstolen för vikten av att föreskriften är tydlig med att det endast är tiggeri som ska förbjudas och inte annan passiv pengainsamling, som till exempel organisationers insamling i bössor.

– I praktiken drabbar tiggeriförbudet främst personer som tillhör den romska minoriteten. Det är diskriminerande och ett brott mot såväl Europakonventionen som Regeringsformen, men domstolen har inte ens berört den frågan, säger John Stauffer.

Mot bakgrund av gruppens historiska utsatthet, vars negativa verkan syns än idag, måste inskränkningar i rättigheter granskas särskilt noga. Det har Europadomstolen slagit fast i tidigare fall.

– Domen från Högsta förvaltningsdomstolen går åt motsatt håll och ger istället bränsle åt ytterligare marginalisering och diskriminering av romer. För Civil Rights Defenders är det oförståeligt att Sveriges högsta förvaltningsdomstol inte markerat att principen om de grundläggande fri- och rättigheterna är universella och därmed gällande för alla – även romer, säger John Stauffer.

Ger vind i seglen för antiziganism

Det är uppenbart att Vellinges förslag om tiggeriförbud grundar sig på ett antiromskt synsätt och har som syfte att bereda vägen för ett generellt förbud i landet. Dagens dom från HFD ger vind i seglen åt dessa krafter.

Läs mer

Här kan du läsa mer om varför Civil Rights Defenders menar att tiggeriförbud kränker mänskliga rättigheter:

Tiggeriförbud i Vellinge kommun överklagas

Därför är Vellinges tiggeriförbud lagstridigt

Taggar ,