Öppet brev till Svenska Dagbladet

Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen skriver till ansvarig utgivare Fredric Karén på Svenska Dagbladet med anledning av innehållet i den ledare som publicerades 20180626, författad av Ivar Arpi.

Naturskyddsföreningen bildades för över 100 år sedan och utgör med sina 226 000 medlemmar Sveriges största miljöorganisation. Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation med lång erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter och utsatta människorättsförsvarare. Till följd av ökad internationell kritik mot Sverige bedriver Naturskyddsföreningen och Civil Rights Defenders tillsammans med det samiska civilsamhället ett långsiktigt arbete med det samiska folkets mänskliga rättigheter.

Det är positivt med en debattkultur som möjliggör för en mångfald av ställningstaganden i olika samhällsfrågor. De synpunkter som Ivar Arpi för fram kring samers urfolksrättigheter och samhällsprojekt som påverkar människor och natur i norra Sverige måste bemötas i det fria samtalet. Hans budskap har som bekant besvarats närmare av Svenska Samernas Riksförbund, och av bl a Riksorganisationen Same Ätnam.

I linje med vad som framförts av SSR och Same Ätnam är vi dock oroade över de grova faktafel och förenklingar som präglar Ivar Arpis ledare. Dessa misstag blir tydliga för dem med viss insikt i urfolksrätten, samisk historia och forskningen på området. Innehållet riskerar tyvärr att kraftigt förvirra läsare kring de sakförhållanden som aktualiseras vid gruvetableringar och annan markanvändning inom samiska traditionella områden. Därmed riskerar Ivar Arpis ledare att omedelbart motverka en konstruktiv debatt kring samers situation och de rättsliga förhållanden som omgärdar den.

Vad som är desto mera olyckligt är att Ivar Arpis missförstånd leder honom till att ställa ett samiskt perspektiv i ett motsatsförhållande till ett majoritetsperspektiv. Detta är enligt vår mening ett tillvägagångssätt som riskerar att direkt spä på den rasism mot samer som lever kvar sedan inte minst rasbiologins tid och som i delar har tillåtits leva vidare från statligt håll.

För några månader sedan uttryckte FN:s Rasdiskrimineringskommitté oro över rasistiska budskap som förekommer i den svenska offentliga debatten. En diskussion om nästa steg framåt i en av Sveriges största människorättsfrågor måste börja med att överbrygga det kunskapsgap vi ser hos allmänhet och makthavare.

Mot denna bakgrund vill vi ställa följande fråga till Svenska Dagbladet. Hur ser tidningen på sitt ansvar – även i förhållande till sina ledarskribenter – att inte verka som plattform för spridande av desinformation i sakfrågor och direkt ställa samhällsgrupper mot varandra?


Ladda ner brevet som pdf: öppet brev till Svenska Dagbladet.

Taggar , ,