”Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrande förutsättningar till undervisning och revitalisering” (SOU 2017:91)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders är överlag positiv till innehållet i utredningen om att skapa bättre möjligheter för elever som tillhör de nationella minoriteterna och det samiska folket att få undervisning i sina respektive språk. Civil Rights Defenders ställer sig dock kritisk till främst följande delar av utredningen.

Frågor som rör det samiska folket bör inte hanteras inom ramen för minoritetspolitiken. De förslag som bygger på minoritetspolitiska överväganden riskerar i regel att inte leva upp till Sveriges internationella åtaganden om urfolksrätt.

De förslag på åtgärder som ska gagna urfolks- och minoritetsspråken bör dessutom inkludera teckenspråk.

Slutligen vill Civil Rights Defenders anföra två synpunkter kring genomslagskraften hänförlig till lagstiftning om urfolks- och minoritetsspråk. För det första råder det i utredningen en avsaknad av förslag kring tydliga ansvarsutkrävande mekanismer gentemot de huvudmän som inte lever upp till lagstiftningen (not 1). För det andra anser Civil Rights Defenders att mer ambitiösa förslag är nödvändiga för att läka lärarbristen, vilket utgör en nyckelfråga för att förbättra tillgången till undervisning i urfolks- och minoritetsspråk (not 2).


Ladda ner hela yttrandet.


Not 1: Se Sisuradions undersökning som hittas på: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4979&artikel=6596738.

Not 2: Se kritik mot Sverige från t ex Committee of Ministers, Council of Europe, Recommendation CM/RecChL(2015)1 of the Committee of Ministers on the application of the European Charter for Regional or Minority Languages by Sweden, 14 januari 2015; Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR-kommittén), Concluding observations on the sixth periodic report of Sweden, FN-dokument E/C.12/SWE/CO/6, 14 juli 2016, paragraf 46, samt artiklarna 2 och 13 internationella konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR). Se också Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples on the human rights situation of the Sami people in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland, FN-dokument A/HRC/33/42/Add.3, 9 augusti 2016, paragraf 52.

Taggar