Kritik mot regeringens förslag om särskild konsultationsordning med samerna


I slutet av september föreslog regeringen att Sametinget, samebyar och andra samiska organisationer ska konsulteras i ”ärenden som kan få särskild betydelse för samerna”. Civil Rights Defenders riktar nu skarp kritik mot innehållet i förslaget eftersom det inte förhåller sig till viktiga folkrättsliga principer. ”Det lever inte upp till de krav den internationella urfolksrätten ställer på Sverige”, menar John Stauffer, 
chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Regeringens förslag om en särskild konsultationsordning med samerna skulle innebära att regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting är skyldiga att konsultera Sametinget i ”ärenden som kan få särskild betydelse för samerna”. Vidare skriver regeringen att ”när ärendet kan få särskild betydelse för en samisk organisation eller en sameby ska även dessa konsulteras, om det finns skäl för det”.

Civil Rights Defenders välkomnar att regeringen tagit tag i en av de mest grundläggande urfolksrättsliga och för samerna akuta frågorna, nämligen inflytandet i beslutsprocesser som påverkar samernas livsvillkor som urfolk.

Samtidigt finns det anledning att rikta skarp kritik mot innehållet i förslaget. I ett remissvar till förslaget påpekar Civil Rights Defenders att regeringen i sin utredning inte haft som utgångspunkt eller i övrigt förhållit sig till urfolkens rätt till inflytande enligt den folkrättsliga principen om fritt informerat samtycke – den så kallade Free Prior and Informed Consent, FPIC-principen.

FPIC-principen utgör gällande rätt i frågan om urfolks inflytanderättigheter och innebär att urfolk har rätt till ett reellt och effektivt inflytande i frågor som berör dem. Ju större påverkan en fråga har på urfolks livssituation desto större inflytande ska garanteras dem i processen.

– Trots att Sverige sedan tidigare har kritiserats för att inte leva upp till kraven i FPIC-principen har frågan inte berörts i regeringens utredning. Det är minst sagt förvånande och får till följd att förslaget inte lever upp till de krav Sverige har förbundit sig att följa enligt den internationella urfolksrätten, och som binder Sverige rättsligt, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.


Ladda ner hela Civil Rights Defenders remissvar.

Taggar ,